Törióra

Ajánlott anyagok és cikkek

2016. július 17. - Harmat Árpád Péter

A kilencedikes anyaghoz ajánlott:

10-es anyaghoz ajánlott:

11-es anyaghoz ajánlott:

12-es anyaghoz ajánlott:

A reformkor 1830 és 1848 között [64]

A reformkor 1830 és 1848 között

/Harmat Árpád Péter/

Reformkor fogalmak

1.) Közteherviselés: Nemesi adómentesség helyett mindenkire nézve egyformán kötelező adófizetés bevezetése. Az állami terhekből való közös részvállalás. 

2.) Jobbágyfelszabadítás: Célja, hogy a feudális jobbágyterhek (9-ed, 10-ed, robot) alól mentesülni tudjon a paraszt. Formái: önkéntes örökváltság, kötelező örökváltság, kötelező, állami kárpótlású örökváltság. A jobbágyterhek helyett a parasztot fejlesztésekre ösztönző bérlői rendszer előre viszi az országot.

3.) Ősiség eltörlése: Az ősiség törvényt 1351-ben Nagy Lajos király vezette be, és lényege a nemesi föld eladhatóságának tilalma volt. Vagyis arról szólt, hogy a magyar nemesek nem adhatták el, csak örökíthették földjeiket. Ez a törvény az 1800-as évekre a fejlődés gátját jelentette, hiszen miatta a magyar nemesek nem vehettek fel kölcsönt. A bankok nem fogadhatták el fedezetként a földet. Kölcsön nélkül pedig nem lehetett fejlesztéseket csinálni.

4.) Felelős nemzeti kormány: Olyan kormány, mely a magyar országgyűlésnek, nem pedig az osztrák uralkodónak tartozik felelősséggel.

5.) Unió Erdéllyel: A török időket és a Rákóczi-szabadságharcot követően az osztrákok elszakították Magyarországtól Erdélyt, és közvetlenül bécsi irányítás alá helyezték. A reformkor egyik nagy törekvése volt, hogy Erdélyt újra a magyar országgyűlés alá helyezzék.

6.) Diéta: Az országgyűlések másik elnevezése a diéta. A diéták 1526 és 1848 közt Pozsonyban zajlottak a Magyar Királyi Kamara épületében. (Ma könyvtár) Alsóháza a nemesi vármegyék által delegált követekből állt (megyénként két követtel, összesen 49 megyéből 98 követtel) Felsőháza főrendekből állt, akik származásuk jogán alkották a felsőházat. Ők voltak a grófi, bárói és hercegi családok nagykorú férfi tagjai. A törvényeket mindig az alsóház dolgozta ki, de a felsőháznak kellett jóváhagynia a királyi szentesítés előtt.

/Alsóház: 104 szavazatból állt. Ebből 98 szavazata volt a 49 megye követének + 4 szavazata Horvátországnak és a kiváltságos területeknek, illetve 1 szavazata a városoknak (72 követ) és egy szavazata az apátságoknak (34 követ). Jelen volt még az üléseken 222 szavazat nélküli személy (főrendek követei és az ítélőtábla tagjai.) Összesen 430 személy.

7.) Városok szavazati joga: Az alsóházban az ország szabad királyi városai is képviselhették magukat, ám szavazati jogukat erősen korlátozták. Összesen egyetlen szavazatot ért csupán akaratuk. A reformkorban Kossuthék célul tűzték ki, hogy ezen a helyzeten változtassanak, és a városokat is egy-egy szavazat illesse meg.

8.) Sajtószabadság: Mivel az újságokat jelentősen korlátozta a Habsburg főhatalom, és az úgynevezett cenzúra révén nem engedélyezte a rendszert kritizáló írások megjelenését, a reformkor nagyjai követelték a sajtó - azaz az újságok - szabadságát.

9.) Vármegye rendszer, vagy municipiális rendszer: A reform-kori Magyarországon a vármegyék nagy önállósággal bírtak. A királyi utasításokat megvitatták és olykor vissza is utasíthatták. Emellett saját vagyonnal, bevételekkel rendelkeztek. Élükön a király által kinevezett ispán és a megyei nemesek által választott alispán állt. Rajtuk kívül saját tisztviselőik voltak (írnokok, jogászok, szolgabírák). A megyegyűlésben az adott vármegye nagykorú férfi nemesei lehettek jelen. Minden megye két követet küldhetett a diétára. A követ utasításokon vitatták meg, hogy a két követ hogyan szavazzon majd Pozsonyban.

Magyarország a napóleoni időkben

II. József uralma okozta problémák:

 • A magyar nemesek 1790 -re lázadásra készültek II. József ellen, magyarellenes törekvései (pl. vármegyerendszer felszámolása) miatt. A magyarok a porosz uralkodóval terveztek összefogni a Habsburgok ellen. Ekkor azonban váratlanul meghalt II. József.
 • Ausztria a délvidéken háborút vívott a törökök ellen.

Az új uralkodó, II. Lipót (1790-1792)

Először is megegyezett a poroszokkal és a törökökkel. Előbbiekkel a reichenbachi találkozón megígérte: ha a poroszok nem támogatják a magyarokat Ausztria ellenében, akkor Ausztria nem terjeszkedik a Balkánon. A törökökkel megkötötte a szisztovoi békét.

Másrészt megbékítette a magyar nemeseket.

 • Megszüntette a II. József által használt rendeleti kormányzást, visszatért e rendi dualizmushoz
 • Az 1790/91 -es diétán visszahelyezte a magyar országgyűlés kezébe az adó-, újoncmegajánlás jogát. Ez azt jelentette, hogy a magyar diéta dönthetett arról, hogy Ausztria kérésére mennyi katonát és hadiadót biztosít.
 • Újra engedélyezte a szabad nádorválasztást
 • A magyarok szent koronáját visszaadta, és Budára vitette.
 • A magyar diéta 9 tárgykörben bizottságokat alakíthatott reformok kidolgozására, melyeket a későbbi országgyűléseken előadhattak. (adóügyi, pénzügyi, kereskedelmi, közigazgatási, egyházügyi, bányaügyi, tudományos, úrbéri és külpolitikai bizottság)
 • Ugyanakkor létrejött a titkosrendőrség a magyar szervezkedők megfigyelésére. Ez a szervezet főleg II. Lipót után, I. Ferenc alatt teljesedett ki 1792 és 1835 között.

Nemesi mozgalmak szerveződése:

 • Megindul a magyar nyelv gondozása. Testőrírók (Bessenyei György, Orzy Lőrinc) nyelvművelése
 • Jozefinisták - az udvarral kompromisszumokra kész nemesség Magyarország modernizációját akarta
 • Hazafias nemesség társadalmi összejöveteleken, díszmagyarban megjelenve ugyancsak nemzeti-társadalmi reformokat akart.
 • A francia forradalom hatására megjelentek a magyar jakobinusok.

Jakobinus mozgalom:

 • Elindítója, Martinovics Ignác és Hajnóczy József voltak. Martinovics ferences rendi szerzetesként, teológia tanárként és tábori papként kezdte pályafutását, de ennél többre vágyott. Politikai besúgó lett, de 1792-ben elbocsátották.Ekkor lett a Habsburg udvar ellensége.Hajnóczy ügyvédként végzett, majd Széchenyi Ferenc ügyvédje lett. Később Széchenyi ajánlására királyi tanácsos, alispán (Szerém vm-ben) és a budai kamara titkára. 1793 tavaszától részese a jakobinus mozgalomnak.
 • Martinovics 1794-ben két titkos szervezetet is létrehozott: a radikális Szabadság Egyenlőség Társaságát (élén Hajnóczyval) és a mérsékelt Reformátorok Társaságát (élén Sigray Jakabbal).
 • A jakobinusok céljai: Radikálisok => rendi kiváltságok felszámolása, Mérsékeltek => függetlenség + köztársaság + jobbágyfelszabadítás (bérlői rendszer)
 • A mozgalom működése: 1793 tavasza és 1794 nyara közt kátékat írtak, másoltak. Káté: kérdés-felelt formájában megírt tömör programtöredék. Néhány száz főig bővült a mozgalom.
 • Bukás: A bécsi titkosrendőrség letartóztatta (más ügyben) Martinovicsot, aki mindenkit feladott.1794 május 20-án a budai vérmezőn kivégezték a mozgalom 5 igazgatóját és két tagját. (Másokat várfogságra ítéltek.)

jakobinusok.JPG

Magyarországa  napóleoni háborúk idején:

 • Engedelmes kitartás Ausztria mellett Napóleon elle: adók, újoncok megszavazása.
 • Napóleon 1809-es kiáltványára nem reagálunk. Oka: épp jó a viszony az udvarral (betartja a sarkallatos törvényeinket) + konjunktúra van a háború miatt. Győrnél csatát is vállalunk Napóleonnal (1809)

Gazdaság és társadalom a 19. század elején

I.) Háborús fellendülés: A napóleoni háborúk időszakában 1799 és 1815 között gazdasági fellendülés jellemezte hazánkat. Ennek oka: a harcterekre küldött osztrák hadsereg ellátását, etetését a magyar birtokosok biztosították, amiért az udvar magas összegekben fizetett.

II.) A háborús fellendülést mutatta, hogy pompával megépített nemesi udvarházak létesültek

III.) Visszaesés, recesszió, devalváció: Az elhúzódó háború 1810 körül már válságot okozott. Megnövekedett az államadósság, amire válaszul az Udvar pénzjegykibocsátást hajtott végre, majd leértékelte a forgalomban lévő pénzt. Ez volt a devalváció.

IV.) Viszonyromlás az Udvar és a magyar nemesség közt: A magyar nemesek tiltakoztak a devalváció ellen az 1811/12 -es diétán. A viszony megromlott a császári udvar és a magyarok közt.

V.) A nemesség helyzete: A körülbelül 600-700 ezres magyar nemesség vagyonilag nem volt egységes. Több csoportra oszlott:

 1. Arisztokraták, nagybirtokosok: ők adták a minisztereket, főispánokat. Több tízezer holdas birtokaik voltak. (1 hold = 5755 m2) Szinte mindannyian udvarhűen viselkedtek és elleneztek mindenfajta változást. Aulikus nemesek is mondták őket. Ide tartozott például a Széchenyi-, Zichy-, Andrássy-, Dessewffy-, Festetics-, Eszterházy család. A konjunktúra (fellendülés) idején sokan közülük korszerűsítették birtokaikat (istállózás, vetésforgó, új fajták) és áttértek a jövedelmezőbb majorsági gazdálkodásra. Vagyis a jobbágytelkek helyett a majorságaikat bővítették (nincs adó + robotoltathatnak ezeken a földeken) Ide tartozott például Széchenyi és Batthyány Lajos is.
 2. Köznemesek: Lényegesen kisebb birtokkal és vagyonnal rendelkeztek. Nem volt elég tőkéjük fejlesztésekre. Sokan elszegényedtek közülük. A vármegyei életben aktívan részt vettek. Jelen voltak a megyegyűléseken, és ők adták a megyegyűlések tisztviselőit is. Fokozatosan eladósodtak így a reformok iránt fogékonyak lettek. Ebből a körből került ki Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Kölcsey Ferenc és Wesselényi Miklós is.
 3. Bocskoros vagy hétszilvafás nemesek: Elszegényedett, pár holdas birtokokkal rendelkező és földnélküli nemesek tartoztak ide. Egy részük polgári pályát választott (orvos, ügyvéd lett). Nagy részüket a reformkorban rendszerese megvesztegette az udvar, hogy a reformok ellen szavazzanak.

VI. Jobbágyság és polgárság

 • A jobbágyok közé tartozott a lakosság kb. 75% -a. Egy nagyon kis részük egész telken gazdálkodott (ami lehetett 22-62 hold is), de többségük töredék telken élt. Sok volt a földtelen, bérmunkából élő zsellér is.
 • A városok lakóinak többsége polgár volt. Ide tartozott a lakosság 10-14% -a. Például: iparosok, kereskedők, tanárok, orvosok ... stb. Többségük városokban élt. A polgárságon belül fokozatosan növekedett az értelmiség aránya (30-40 ezret is elérte 1830-ra)

Széchenyi István eszmerendszere

Széchenyi István (1791-1860)

 1. Származása, családja: A Széchenyiek Magyarország második leggazdagabb családját alkották. Széchenyi Istvánnak 90 ezer hold földje volt, több kastélya és falva. Széchenyi István katonai pályára került és egészen 34 éves koráig huszártiszt volt. Katonai karrierje azonban 1825-re megfeneklett. Életében fordulópont volt az 1825/27-es diéta, amelyen felajánlotta birtokainak egy éves jövedelmét egy tudományos akadémia felállítására.
 2. Reformkor kezdete: Miután beutazta Nyugat-Európát és Angliát (1822) hazatérve 1830-ban megírta a Hitel című művét. Ez tekinthető a reformkor kezdetének.
 3. A Hitel lényege: Az érvényben lévő feudális törvények pl. ősiség akadályát képezik az ország modernizálásának, mivel az ősiség miatt a nemesek nem tudnak hitelt felvenni, birtokaikat nem tudják fejleszteni. A jobbágyok a robot, a kereskedők pedig a vámok miatt nem érdekeltek a fejlődésben.
 4. Széchenyi további művei: Világ és Stádium. A Hitel megjelenése után több támadás is érte Széchenyit az arisztokrácia részéről. Így Széchenyi pontosította elképzeléseit a Világban (világosság - 1831), majd pontokba szedte, programszerűen a Stádiumban (1833).
 5. Széchenyi és Kossuth véleménykülönbségei: Egyetértettek abban, hogy az országnak reformokra van szüksége, így fontos például az úrbéri örökváltság, a közteherviselés és az ősiség eltörlése, de három dologban eltért a véleményük: Egyrészt Széchenyi a főnemesek, míg Kossuth a köznemesek vezetésével képzelte el az átalakulást, másrészt Széchenyi előbb a gazdaság átalakításával kezdte volna a reformokat, (míg Kossuth a társadalmi átalakulást helyezte előre), harmadrészt pedig Széchenyi az Udvarral megegyezve míg Kossuth a császárral szembeszállva tervezte elindítani a változásokat!  Mindezek dacára Kossuth a legnagyobb magyarnak nevezte
 6. Széchenyi gazdasági tevékenysége:
 • Nemzeti Kaszinó alapítása (társadalmi életnek színtér)
 • Dunai és balatoni hajózás fejlesztése
 • Kereskedelmi Bank egyik alapítója
 • Tisza szabályozása - 1840 -es években
 • Lánchíd építésében kulcsszerepe volt. Ez volt az ország első állandó hídja. Előtte csak hajóhíd létezett Pest és Buda közt (Probléma: jégzajlás + ha hajók haladnak át) Építése: 1842-1849
 • Az 1848-as Batthyány-kormányban közlekedési miniszter. De 1848 őszén beteg lett (ideg-összeroppanás) Döblingbe került, 1860-ban halt meg.

A liberális ellenzék

I. A kolerafelkelés: 1830 -ban kolera-járvány jelent meg Észak-Magyarországon, mely Ázsiából Oroszországon és Lengyelországon keresztül érkezett hazánkba. Mintegy negyedmillió magyar halt meg, és parasztfelkelés kezdődött. A lázadás oka: a kutakat a nemesi vármegye utasítására fertőtlenítették, amire a parasztok azt hitték, hogy a nemesek meg akarják mérgezni őket. A felkelést leverték, de az eset rávilágított. muszáj törődni a jobbágyság helyzetével, különben újabb lázadások várhatóak.

II. Kossuth Lajos felbukkanása:

 • Kossuth Észak-magyarországi köznemesi család sarjaként, 1823-ban, 21 évesen lett jogász. A Zemplén megyei (sátoraljaújhelyi) megyeházán kezdett dolgozni. A koleralázadás során ős csillapította le a zempléni parasztokat.
 • Az első reformországgyűlésen (1832/36) már jelen volt, mégpedig felsőházi tagok követeként (szavazati és felszólalási jog nélkül). Megbízói kérésére Országgyűlési Tudósításokat írt, melyet százak olvastak, és a diéta vitáit mutatta be. Tájékoztatta az embereket például arról, hogy a diétán nagy vita zajlott az önkéntes örökváltságról, melyet végül csak a következő, 1839/40-es országgyűlés fogadott el. (A gazdag-parasztok és városok megválthatták magukat.)
 • Az ellenzék vezérei ekkoriban: Kölcsey Ferenc (Himnusz: 1823) és Wesselényi Miklós voltak.
 • Amikor az 1832/36-os diéta véget ért Kossuth a megyegyűlésekről tudósított. Ezek voltak a Törvényhatósági Tudósítások.

III. Az Udvar támadása: Az Udvar 1835-re megelégelte Kossuth, Kölcsey és Wesselényi szerintük lázadó ténykedését és támadásba lendült:

 • A megyékben sorra lefizették a bocskoros nemeseket, hogy azok ne támogassák a reform gondolatokat.
 • Kölcsey 1835-ben képviselői megbízása lemondásárra kényszerült, mert megyéjében (Szatmár) a bocskoros nemesek konzervatív követutasítást szavaztak meg, mely ellentmondott reformer elveivel.
 • Letartóztatták Wesselényit majd Kossuthot (1835-1837). Három évet kapnak, Kossuth le is üli, Wesselényi viszont felmentést kap súlyos szembetegsége miatt.

IV. Az ellenzék átmeneti győzelme:

 • Mialatt Kossuthék börtönben voltak, összeült a második reform-országgyűlés 1839/40-ben. Az ellenzék vezére Deák Ferenc lett (Zala megyei jogász és birtokos), aki a képviselők élére állva addig nem szavaztatta meg a királynak az újoncokat, amíg az meg nem ígérte: szabadon engedi Kossuthot (és a politikai foglyokat). A király meghátrált, Kossuth 1840 júniusában szabadulhatott. (Szabadulása után nevezte Széchenyit a "legnagyobb magyarnak".)
 • A király elfogadta az önkéntes örökváltságot, ami azonban csak a parasztok 1% -án segített, a szabad gyáralapítási törvényt és a zsidók egyenjogúságát.
 • Kossuthnak megengedte Metternich kancellár, hogy a Pesti Hírlap főszerkesztője és újságírója legyen. Úgy vélte: így jobban ellenőrizheti, mintha Kossuth titokban írna. Amellett titokban megegyezett Kossuth főnökével, Landerer Lajos kiadóval, hogy azonnal kirúgja Kossuthot, ha túl veszélyessé válik. A Pesti Hírlap révén Kossuth országosan híres lett, 3 éven át írta cikkeit (1841-1844). Ismertette az országgal a reform gondolatokat, főleg a kötelező örökváltság és közteherviselés fontosságát. Végül Metternich megelégelte és kirúgatta. De addigra a legnépszerűbb ellenzéki politikus lett (3 évvel később, 1847-re belőle is képviselő válhatott) Miután Kossuthot eltávolították a Pesti Hírlaptól, az Iparegyesület Hetilapjában kezdett írni.

Politikai irányzatok

I. A reformkorban 4 politikai irányzat alakult ki:

 1. Újkonzervatívok (fontolva haladók, pl. Dessewffy Aurél): Csak óvatos és kis-léptékű reformokat támogató fiatal arisztokraták tartoztak ide. Csupán három dolgot támogattak: magyar nyelv ügye, hitelintézet felállítása, önkéntes örökváltság megszavazása.
 2. Konzervatívok (pecsovicsok): Az arisztokrácia udvar-hű része és a maradi nemesség tartozott ide. Ők voltak Kossuthék legfőbb ellenfelei, mert minden reformot elleneztek. Kossuth pecsovics gúnynévvel illette őket.
 3. Centralisták (Eötvös József, Szalay László, Treffort Ágoston): Francia mintájú, parlament-központú (és nem a vármegyékre építő) modern polgári államot akartak. Főleg értelmiségiek támogatták őket. Kis támogatottságú irányzatot alkottak.
 4. Liberálisok (Kossuthék): Főleg a köznemesség tartozott ide és néhány arisztokrata (pl. Batthyány). Legfőbb vezetők: Kölcsey, Kossuth, Deák Ferenc, Klauzál Gábor.

II. A Kossuth - Széchenyi vita:

 • 1841 és 1844 közt, amikor Kossuth a Pesti Hírlapnál dolgozott, lezajlott az első vita köztük, mégpedig nyilvánosan, különböző újságok cikkeiben. Kossuth a Hivatás című cikkében az arisztokráciát kritizálta, mire Széchenyi egy önálló röpiratban a "Kelet népében" válaszolt: a Kossuth vezette köznemesség csak a lázításhoz ért. Kossuth válasza: "Felelet" Megvédte rétegét.
 • Széchenyi egy mérsékelt középpártot akart szervezni Deák és Batthyány bevonásával, de nem követték, így lassan elszigetelődött.
 • A három fő különbség Kossuth és Széchenyi közt: 1. a szükséges reformok kiindulópontja mi legyen (társadalom vagy gazdaság), 2. mely réteg vezesse a reformokat (arisztokrácia vagy köznemesség), 3. Milyen legyen a viszony az Udvarral (meggyőző vagy ellenséges)

A nemzeti eszme Magyarországon

I. Régi és új nemzetfelfogás: A hagyományos, régi (középkori gyökerű) nemzetfelfogás szerint a magyar nemesség jelenti a magyar nemzetet. Az új, liberális nemesség értelmezése szerint viszont a nyelvi - etnikai - történelmi közösség. Az 1830 -as években megerősödő liberális magyar nemesség leginkább a magyar nyelv ügyében és hivatalossá tételében tartott össze

II. A magyar nyelv ügye: Az ellenzéki nemesség Magyarország hivatalos nyelvévé a magyar szerették volna tenni a latin helyett. Amikor pedig II. József 1784-ben a német nyelvet akarta rendeletileg előírni, a nyelvkérdés a Habsburgokkal való szembenállás egyik szimbóluma lett. A reformkor első két országgyűlése 1832 és 1840 közt még nem tudta elérni a magyar hivatalossá tételét, ez csak a harmadik reform-diétán sikerült, 1844-ben!

III. A nemzetiségek problémája: A reformkorra a Magyar Királyság lakosságának fele nem magyar ajkú volt, és számtalan nemzetiséget alkotott. (Pl.: románok, szerbek, horvátok, szlovákok) Kossuthék azt gondolták: ha reformjaikat végrehajtják és megvalósul a jogegyenlőség illetve a jobbágyfelszabadítás, akkor a nemzetiségek örömmel lesznek majd tagjai a "magyar politikai nemzetnek" és nem fognak küzdeni saját nemzetiségi elkülönülésükért. Sajnos tévedtek, a nemzetiségek önálló nyelvük, vallásuk, kultúrájuk és teljes elkülönülésük végrehajtását követelték, és szembe helyezkedtek Kossuthék törekvéseivel. A bécsi udvar pedig kihasználta ezt és fegyverként használta fel őket velünk szemben.

IV. A magyarosítás: Kossuthék az ország összes óvodájában, iskolájában és egyházában kötelezően a magyart szerették volna bevezetni, még a nemzetiségek lakta területeken is. Ez volt a magyarosítás programja. A nemzetiségek ellenálltak. Közben azért zajlott asszimiláció is, vagyis békés módon történő magyarrá válás, de ez kis léptékű volt és csak a nemesség illetve városi lakosság körében zajlott.

V. A nemzetiségi mozgalmak:A nemzetiségek a reformkorban (1830-1848) kezdték el komolyabban kutatni saját múltjukat és gondozni nyelvüket. Különböző pártokat, mozgalmakat egyesületeket hoztak létre annak érdekében, hogy a magyarokkal szemben érvényesítsék érdekeiket. Mozgalmaik élén többnyire egyházi értelmiségiek (egyházi vezetőik) álltak. A magyar reformnemesség és a nemzetiségek közt az 1840-es években már komoly ellentétek feszültek.

A virágzó reformkor

A reformkor gazdasági-kulturális jellemzői: A reformkorban, azaz 1830 és 1848 közt az ország jelentős fejlődésen ment keresztül, szinte minden értelemben. Ennek elemei a következők voltak:

 1. Növekedett a népesség. Az 1800-as évek első felében 9,5 millióról 13,2 millióra nőt az ország lakossága. Megszaporodtak a városok és főleg Budapest óriási népességszám növekedésen ment keresztül. Míg 1812-ben még csak 62 ezren éltek Pest Budán, addig 1846-ra a alakosságszám elérte 148 ezret! Bár az 1838-as dunai árvíz nagy károkat okozott, utána tervszerű városfejlődés indult meg. 1849-re elkészült a Lánchíd, kikövezték az utakat, megcsinálták a közvilágítás.
 2. Fejlődő mezőgazdaság: Nagyobb arányban kapásnövények termesztése (kukorica, burgonya, cukorrépa), istállózás, vetésforgó.
 3. Fejlődő ipar: Törvények a szabad gyáralapításról, váltótörvény, zsidóság emancipációja. Védegylet terve. A Védegylet lényege az volt, hogy Kossuthék megpróbálták arra ösztönözni a lakosságot, hogy magyar termékeket vásároljanak. Aki csatlakozott az megfogadta: 6 éven át csak magyar termékeket vásárol. Cél: fellendüljön a hazai ipar. A kísérlet nem hozott gazdasági eredményt, de összefogta az ellenzéket.
 4. Közlekedés: Úthálózat fejlődés, folyamszabályozás (Duna - Tisza szabályozása Széchenyi támogatásával), Az első hazai vasútvonal: Pest-Vác közt 1846-ban jön létre.
 5. Művészetek: Klasszicizmus, romantika. Nagy reformkori alkotók: Kölcsey, Vörösmarty. A Himnuszt 1823-ban írta Kölcsey és 1844 -ben zenésítette meg Erkel Ferenc.
 6. Oktatás: A reformkorban bővült a tanulószám, a pesti egyetemnek 1500 hallgatója lett. Megszületett a 2. és 3. Ratio Educationis. (Az első még 1777-ben Mária Terézia rendelete volt.) A 2. és 3. oktatási törvények előírták a tankötelezettséget 6 és 12 éves kor között 1806-ban és szabályozták a tanítók képzését is.

Az ellentétek kiéleződése

I. A hatalom második támadása magyar reformerek ellen: A bécsi Udvar 1845 -ben újra támadásba lendült. (Az első támadásuk Kossuthék letartóztatásakor volt, 1837-ben.) A második támadás során új alkancellárt neveztek ki Magyarország élére, mégpedig gr. Apponyi Györgyöt, Erdélyben pedig: Jósika Samut. Feladatuk lett a reformerek visszaszorítása. Közben bevezették az adminisztrátori rendszert is, vagyis a megyékbe hivatalnokokat küldtek, akik megvesztegetésekkel befolyásolták a közgyűléseket konzervatív irányba.

II. A galíciai felkelés és a jobbágykérdés: A Habsburg Birodalom egyik közeli tartományában, Galíciában a helyi nemesség lázadását (1846-ban) úgy verte le az udvar, hogy saját parasztjaikat fordította uraik ellen. Az eset felhívta Kossuthék figyelmét arra, hogy javítani kell a magyar jobbágyság helyzetén, különben itt is hasonló helyzet alakulhat ki. Kossuth megírta a "Teendők legfőbbikét". A reform nemesség számára fő cél lett a jobbágyfelszabadítás vagy úrbéri örökváltság.

III. Az ellenzék megszerveződése: 1846 és 1847 közt megszerveződött az egymással szemben álló két tábor. Előbb 1846-ban létrejött a Konzervatív Párt Dessewffy Emil és Somssich Pál vezetésével, majd létrejött az Ellenzéki Kör (1847-ben)! Az ellenzék (liberális reformerek) kiadták az Ellenzéki Nyilatkozatot. Alkotók: Kossuth, Deák, Eötvös József, Szemere Bertalan. Ebben leírták céljaikat. Közben létrejött a radikálisok szervezete is, akik főként pesti értemiségiek voltak (művészek, tanárok, diákok), pl.: Petőfi, Jókai Mór, Vasvári Pál, Irinyi József, Irányi Dániel. A pesti Pilvax kávéházban tartották üléseiket, ahol forradalmat terveztek és nemzeti függetlenséget.

IV. Az utolsó rendi országgyűlés: 1847- novemberében ültt össze az országgyűlés. Kossuth és Széchenyi is követ lett, mindketten az alsóházban. A diéta fele udvar-hű volt (konzervatív) fele Kossuthékat követte. A gyűlés egészen a párizsi forradalom híréig kevés eredményt hozott de megfogalmazta a reformkor 8 legfőbb követelését:

Közteherviselés bevezetése, a jobbágyfelszabadítás, az önálló, magyar országgyűlésnek felelős nemzeti kormány megteremtése, az Erdéllyel való unió, a királyi városok egyenlő szavazati joga, a sajtószabadság, és a feudális kötöttségek – mint az ősiség, a 9-ed, 10-ed és robot – végleges eltörlése

 Harmat Árpád Péter

8.Középkor A frankok, Bizánc, az arab világ és a pápaság küzdelmei [60]

 

34.óra: Nyugat-Európa gazdasága

A középkor: A Nyugat-Római Birodalom 476-os felbomlásától egészen Amerika felfedezéséig, 1492-ig terjedő majd ezer évet nevezzük így. (Az ókor - középkor - újkor "felosztás" szerint.)

I. A középkori berendezkedés alapja: A legfontosabb tényező a föld volt. Feudalizmus a feudum, azaz föld szóból származik! Föld tulajdona csak a királynak volt, aki az ország földjeiből a nemeseknek adogatott, a fegyveres szolgálatért cserébe. Ezek többnyire nemesi örök-birtokok voltak (apáról fiúra szálltak). A nemesek a kapott földet három részre osztották:

 • saját birtokra azaz allódiumra vagy majorságra
 • jobbágytelkekre, ahol a jobbágycsaládok éltek
 • közös földekre (erdő, legelő, halastó ... stb)

A jobbágytelkeken olyan parasztok dolgoztak, akik használatba vehették a földesúr (nemes) földjét, de az soha nem lett az övék. A föld használatáért pedig szolgáltatásokkal tartoztak. Egyrészt a királynak, másrészt a földesúrnak, harmadrészt az egyháznak adóztak. A főbb szolgáltatások:

 • Földesúrnak kilenced terményrész (termés 10%-a)
 • Földesúrnak pénz adó vagy cenzus. (évente kétszer Magyarországon)
 • Földesúrnak robot, vagy munkajáradék (ingyenmunka) az allódiumon, a nemes saját birtokrészén
 • Földesúrnak ajándék (munera)
 • Egyháznak tized terményrész (termés 10% -a)
 • Királynak telekadó (nálunk füstadó)
 • Királynak hadiadó

A parasztok tehát reggeltől estig dolgoztak, közben a földesúrnak adóztak és tőle függtek, hisz ítélkezhetett is felettük. A gazdálkodás két vagy háromnyomásos volt!

jobbagytelek.jpg

II. A két és háromnyomásos gazdálkodás: A művelésre szánt földet több részre osztják és miközben csak az egyiket vetik be, a másikat pihentetik. A pihentetett rész az ugar. Háromnyomásos gazdálkodásnál két részt vetnek be, az egyiken tavaszi, a másikon őszi gabonát termesztenek.

III. Hűbériség: A középkort végigkísérő viszonyrendszer, mely nemesek közt alakult ki a középkor időszakában. A legfőbb hűbérúr a király volt. Miután legelső nemesi támogatóinak földeket adományozott, azok hűbéresküt tettek neki. Majd ezek a hűbéresek is kisebb földeket tovább adományoztak másoknak, akik nekik tettek hűbéresküt. Az eskü arról szólt, hogy javaikkal és tudásukkal hűen szolgálják hűbérurukat. Főleg a csatatéren. Hűbéri lánc alakult tehát ki, minden feudális államban. A hűbérbirtokot nevezték benefíciumnak.

huberiseg.jpg

A Frankok birodalma

Könyvben: 128. oldal. Kiegészítő anyag: Merovingok, Karolingok (Történelemklub)

I. Frank Állam: A Frank Állam a Római Birodalom idején jött létre, a mai Franciaország területén. Első uralkodói dinasztiája a Meroving volt. Első ismert királya: Klodvig (481-511). Klodvig  egyesítette a frankokat és felvette a kereszténységet, népével együtt. Kialakult a hűbéri rendszer.

II. Közigazgatás: grófságok alakultak ki, és a leghatalmasabb nagyurak elérték a majordomus (udvarnagy) rangot. A majordomusok hatalma már-már a királyokéval vetekedett. (Négy ilyen majordomus létezett: Neustrasia, Astrasia, Burgundia, Aquitánia) Hírneves majordomus volt, a Karoling családba tartozó Martell Károly (Austrasia majordomusa) aki 732 -ben a poitiers -i csatában megállította a Nyugat-Európa elözönlésére készülő arabokat. TÉRKÉP

III. A Karolingok felemelkedése: Martell Károly majordomus fia III. Kis Pippin volt. A nagyobb hatalmat akaró Pippin 751-ben titkos alkut kötött a római pápával: Ha a pápa Isten nevében királlyá teszi őt (eltávolítva az utolsó Meroving királyt) akkor ennek fejében Pippin elűzi katonáival a Rómát fenyegető longobárdokat. Az alkut megvalósították: Pippin lett a Frank Állam királya, a pápa pedig megkönnyebbülhetett, mikor Pippin katonái elűzték a longobárdokat. Ekkor jött létre a Pápai Állam (Közép-Itália: Róma-Ravenna közt) TÉRKÉP

IV. Nagy Károly (768-814): Kis Pippin fiaként let Frank király, majd hódításokba kezdett. Létrehozta a Frank Birodalmat. Visszaszorította az arabokat, meghódította a szászok területeit (mai Németország), megdöntötte az avarok uralmát (Kárpát-medence), legyőzte a bajorokat. Uralma csúcsán birtokolta Európa nagy részét, így 800 -ban Rómában császárrá koronázták.

karolingok.jpg

A Frank Birodalom jellemzői:

 • Új közigazgatás jött létre: a határok mentén őrgrófságok alakultak ki
 • A császárság központja Aachen, a császár helyettese a palotagróf lett
 • Az állam, az egyház és a hűbéri lánc élén a császár állt

frank_birodalom.jpg

IV. A Frank Birodalom felbomlása: Bár Nagy Károly fia Jámbor Lajos (814-840) még egyben tudta tartani a birodalmat, ám Nagy Károly unokái már felosztották egymás közt. A verduni egyezmény (843) három részre osztotta a frankok államát. TÉRKÉP

 • Nyugati Frank Királyság => a későbbi Franciaország (Kopasz Károly az első királya)
 • Keleti Frank Királyság => a későbbi Németország (Német Lajos az első királya)
 • Lotharingia => a későbbi Burgundia és Itália (Lothar az első királya)

Később, a három terület átalakult: 962-ben a Lotharingia egy része egyesült a Keleti Frank királysággal és így létrejött a Német-Római Birodalom I. (Nagy) Ottó idején. A Karoling dinasztia kihalt (911-ben), a Nyugati Frank Királyságban a Capetingek kerültek hatalomra.

ÓRAVÁZLAT

I. A Frank Állam kialakulása: Alapító és a frank törzsek egyesítője: Klodvig 486-ban (Meroving dinasztia)

II. A Frank Állam jellemzői:

 • Kereszténység, hűbériség, grófságok rendszere.
 • A 6-7. századra a hatalom négy majordomusz (udvarnagy) kezébe kerül.
 • A Karoling család első nagy majordomusza: Martell Károly, Poitiersnél (732-ben) megmenti az országot a támadó araboktól.

III. Nagy Károly birodalma:

 • Martell Károly fia III. Pippin 751-ben a pápával alkut kötve lesz az első karoling király.
 • III. Pippin fia Nagy Károly hódításokba kezd, létrejön a Frank Birodalom.
 • Nagy Károly legyőzi a szászokat, bajorokat, avarokat, hispánokat
 • Kr.u. 800-ban császárrá koronázzák Achenben

IV. A Frank Birodalom felbomlása:

 • Nagy Károly unokái felosztják egymás közt a 843-as verduni szerződésben
 • Létrejön: Nyugati Frank Királyság, Keleti Frank Királyság, Lotharingia
 • 962-ben: Franciaország és a Német-Római Birodalom

A Bizánci Birodalom

I. A Bizánci Birodalom kialakulása: Eredete 395-ig nyúlik vissza, amikor a Római Birodalom császára Theodozius kettéosztotta a birodalmat: nyugati részét egyik fiának (Honorius) keleti felét másik fiának (Arcadius) adományozta. Ezzel jött létre a Kelet-Római Birodalom, melyet később fővárosáról neveztek el Bizánci Birodalomnak. (Konstantinápoly régi, görög neve volt Byzantion, azaz Bizánc)

II. A Bizánci Birodalom jellemzői:

 • A Bizánci Birodalom görög nyelvű volt és a görög kultúrát hordozta
 • Nyílt önkényuralom jellemezte (hasonlóan a dominátushoz), melyben a császárt három szervezet segítette: a hadsereg, a keresztény egyház és a hivatalnoki réteg.
 • A birodalmat virágzó kereskedelem és ipar, illetve árutermelés jellemezte, jelentős állami megrendelésekkel.
 • A társadalmat Bizáncban három fő réteg alkotta: rabszolgák, szabadok, nagybirtokos hivatalnokok

III. Az első nagy császár: Justinianus (527-565):

Uralma idején Bizánc érdekeit a Nyugat-Római Birodalom területén kialakult germán királyságok fenyegették, így Justiniánus ezek ellen próbálta megvédelmezni a bizánci területeket. Főleg Itáliában harcoltak Justiniánus seregei. Igyekezete dacára csökkent a birodalom területe és gyakori volt a korrupció (hivatalnokok pénzért kedveztek azoknak, akik megvesztegették őket). A lakosságot túladóztatták. A sok adóból emeltette Konstantinápolyban a császár a Hagia Szophia templomot. Ugyanakkor Justiniánus összegyűjtötte a római jogszabályokat és görögre fordíttatva, újrafogalmaztatta.

IV. Bizánc gondjai a 6-9. században

 • Kialakult a "Thema-rendszer" melynek lényege: a szabad parasztság egy részét adófizetésre kötelezték, másik részét katonáskodásra kötelezték. A katonáskodóknak zsold helyett állami földeket adtak. (Így lettek kifizetve.) A hadsereg így olcsóbb fenntartású lett és hatékonyabb, hiszen a parasztkatonák saját földjeiket védelmezték.
 • Feudális társadalom jött létre, melynek alapja a föld lett.A Bizánci Birodalmat a 8. században támadások érték. Két nagy támadó néppel szemben kellett harcolniuk: az arabokkal, majd a bolgárokkal. Az arabok még fővárosukat Konstantinápolyt is megtámadták (678), ám III. Leó császár 740-ben megállította terjeszkedésüket.
 • A 9. században a bolgárok fenyegették a Bizánc által uralt Balkánt, ám a birodalom a 10. századra visszaszerezte korábban elvesztett területeit.Bizánc a 10-11. századra megerősödött. Ez volt fénykora. A császári hatalma despotikus lett. Egyszerre uralta az egyházat és a világi hűbérrendszert.

37.óra: A keresztény egyház a korai középkorban

I. A pápa hatalom kialakulása, megerősödése: Jézus halála után a Római Birodalom nagyvárosaiban püspökök vezették a helyi keresztény közösségeket. Róma városába maga Szent Péter zarándokolt el, így ő lett Róma első püspöke. Máté evangéliumában szerepel: Jézus Péterre hagyta az egyház vezetését. Péter pedig a következő római püspökre hagyta ezt a különleges hatalmat. Így szállt az egyik római püspökről a másikra. Végül minden püspök elfogadta: Róma püspöke az egész egyháznak is a feje. Ő lett a pápa.

II. A pápák önállósodása: Gergely 600 körül függetlenítette a hatalmát a bizánci császártól, amikor önállóan tárgyalt a longobárdokkal. Később III. István pápa 756-ban megint csak Bizánctól függetlenül tárgyalt a Frankok uralkodójával Kis Pipinnel. Szövetséget és alkut kötöttek, aminek következtében létrejöhetett a Pápai Állam. A 8-9. századra a pápák Bizánc helyett (melyet gyengének és távolinak tartottak) a nyugat-európai uralkodók oltalma alá helyezkedtek.

III. Szerzetesrendek kialakulása: Mivel a Biblia szerint az apostolok feladata a hit terjesztése, az apostoli mozgalom fennmaradt. A 6. századtól az apostoli utat követőket már szerzeteseknek hívták. Feladatuk volt a hít terjesztése a pogányok közt. Munkájuk sikeres volt, hiszen a 6-10. század közt Európa kereszténnyé vált.

A szerzetesrendek elődei Egyiptomban a remeték voltak, majd Szent Vazul 355-ben létrehozta az első olyan kolostort (Kappadókiában-Anatólia), mely szerzetesi szabályzattal rendelkezett. Végül 529-ben Monte Cassinóban (Itália) létrejött az első szerzetes rend a Bencés rend. Alapítója Szent Benedek 3 szabályt írt elő: engedelmesség, szegénység, tisztaság. Jelszavuk: "ORA ET LABORA" => imádkozz és dolgozz! A szerzetesek teremtették meg a középkori kultúra alapjait.

IV. Egyházszakadás: A keresztény egyház főpapjai időről időre zsinatokon egybegyűlve döntöttek hitbeli kérdésekről. Az ezeken hozott döntéseket mindenkinek kötelezően el kellett fogadnia. Aki mégsem fogadta el, az eretneknek minősült. Őket kizárták az egyházból és üldözték.

Legfőbb zsinat: Niceai (nikaiai) zsinat 325)-ben: Az Atya Fiú és a Szentlélek egyazon Isten három megjelenési formája

A római központú és a bizánci központú egyház közt egyre több különbség alakult ki. Részben a szertartások, részben a szervezet kérdéseben voltak különbségek. Nyugaton a pápa együttműködött Európa keresztény uralkodóival, keleten a bizánci császár volt egyben az egyháznak is a vezetője. A szembenállás elfajult Róma és Bizánc közt, így 1054 -ben kölcsönösen kiátkozták egymást, majd bekövetkezett az egyházszakadás (1054): A kereszténység két ágra szakadt: római katolikusra és görög-keleti ortodoxra.

egyhazszakadas.jpg

38-39.óra: Az arab világ és az iszlám

I. Az arab nép jellemzői: Az Arab - félszigeten nomadizáló és kereskedő nép, mely Mekka és Medina körül élt. Politeisták (több isten hitűek) voltak. A 7. században egy híressé vált arab karaván-vezető akit Mohamednek hívtak új vallás alapított, melynek neve iszlám vagy muszlim lett.

II. Mohamed tevékenysége: Élete egyik időszakában megjelent előtte Allah (Isten) és innentől kezdve Mohamed próféta lett, azaz Allah tanításainak terjesztője. Az arabok politeista vallásvezetői vetélytársat láttak Mohamedben, és kezdetben elutasították az iszlám vallást. Mekkából el is űzték (Medinába), ez volt a hidzsra (622) Mohamed futása. Később kiegyeztek egymással

III. Az iszlám 5 parancsolata:

 1. Napi ötszöri ima
 2. Alamizsna adása a szegényeknek
 3. Böjt tartása (pl.: Ramadán havában)
 4. Hitvallás => Egy az Isten, Allah és Mohamed az ő prófétája + Kába kő tisztelete
 5. Zarándoklat => Minden muszlim hívőnek egyszer élete során el kell mennie Mekkába

IV. Az iszlám terjedése:

Mohamed halála után a kalifák lettek az iszlám vezetői. Ám az első 4 kalifa után kettészakadt az iszlám vallás: az egyik vallási csoportot a szunniták, a másikat a síiták alkották. A síiták ragaszkodtak ahhoz, hogy a kalifák Mohamed leszármazottai közül kerüljenek ki. 

Az iszlám nagyon gyorsan terjedt. A 8. századra az arab hódításokkal muszlim hitű lett egész Észak-Afrika és a Közel-Kelet. Az Arab Birodalom központja Bagdad lett. (Bagdadi Kalifátus) Európát is megtámadták a Gibraltári szoroson átkelve, de 732-ben a frankok vezetője Martell Károly, Poitiersnél megállította őket.

Az iszlám egyéb jellemzői:

 • Türelem és megbocsátás hirdetése
 • Alkohol és sertéshús fogyasztás tilalma
 • Többnejűség (poligámia) hirdetése
 • Szent könyve a Korán

 -------------------------------------------------------------------------

D O L G O Z A T

 1. Jobbágyterhek felsorolása (7db)
 2. Hűbériség fogalma
 3. Frankok. Mi a majordomus, milyen frank uralkodócsaládokat ismer, melyek voltak Nagy Károly hódításai
 4. Mi volt a bizánci thema rendszer
 5. Sorolja fel a római és bizánci kereszténység jellemzőit!
 6. Ki volt Mohamed és mely területekre terjedt az iszlám?

 

9.Újkor A Francia forradalom és Napóleon [58]

23-24. óra: A francia forradalom előzményei

Könyv: 63. oldal

I. Válság Franciaországban

 • 1.) A királyi udvar pazarló életet élt, méregdrága fogadásokat tartott naponta a Versailles -i kastélyban. Emiatt elherdálódott az államkincstár vagyonának tekintélyes része! (Kiürült az államkassza.)
 • 2.) A rengeteg költséges háború, - pl. Osztrák örökösödési háború + Hétéves háború + Amerikai függetlenségi háború - tovább szegényítik az államkasszát, így kölcsönök felvételére kényszerül a király. Eladósodik az ország.
 • 3.) A parasztságot túladóztatták, ráadásul a sorozatosan rossz termés 1775-1778 közt (az időjárás miatt) elszegényítik őket. Végeredmény: Franciaországban 1770-1789 közt pénzügyi és szociális válság alakul ki. A nép egy része 1789-re már éhezik!

II. Az 1789-es rendi gyűlés előzményei

 • Röpiratok, Sieyes abbé: Mi a harmadik rend? Politikai hatalmat akartak, mert ők a nemzet
 • Vita a szavazásról: hány képviselője legyen a harmadik rendnek, és együtt ülésezzen e a három rend. Végül: 300 nemes + 300 pap + 600 harmadik rend. De továbbra is rendenkénti marad a szavazás.
 • Választások: minden 25 év feletti férfi szavazhatott, de azok akik nem nemesek csak közvetve szavazhattak. A képviselők fele harmadik rendhez tartozott + sok pap és reform párti nemes

szavazat.JPG

III. Rendi gyűlés: 1789 május - július

 • A harmadik rend közös ülést követelt. A király megtagadta és bezáratta a harmadik rend üléstermét. Válaszul a 3. rend képviselői a közeli Labdaházba vonultak (Versaille tornaterme) esküt tettek (június 20) arra, hogy egy új alkotmány létrehozásáig nem oszlanak fel.
 • A király meghátrált, beleegyezett abba, hogy ezentúl közösen ülésezzen a három rend, vagyis fölénybe kerüljenek a harmadik rend képviselői. Ugyanakkor zsoldosokat rendelt Párizsba.
 • A zsoldosok megjelenésére a nép fellázadt: Camille Desmoulins vezetésével megrohamozta a Bastille börtönét (július 14.)! Kitört a forradalom!

IV. Új átmeneti hatalmi berendezkedés

 • Új városi tanács és nemzetőrség alakult. A polgármester Jean Bailly, nemzetőr parancsnok: Gilbert La Fayette. XVI. Lajos megint meghátrált, elfogadta kinevezésüket. (Mellére tűzték a kokárdást.)
 • Vidéken megindult a "nagy félelem mozgalma": kastélyokat fosztottak ki. Következmény: a nemesek lemondtak kiváltságaik egy részéről (robot, 10-ed, megváltható lett a 9-ed) és elfogadták az "Emberi és polgári jogok nyilatkozatát (1789 augusztus 26) Ennek lényege: megszűntek a születési kiváltságok, helyette sajtó-, szólás-, vallás-, gyülekezés szabadsága.
 • Új átmeneti berendezkedés jött létre: a nemzetgyűlés nekilátott egy új alkotmány létrehozásának, miközben a  király részt vehetett az üléseket vétójoggal. (Tiltakozhatott tv.javaslatok ellen, melyeket ebben az esetben újra kellett tárgyalni) A király elfogadta ezt, mert sarokba szorult. Október 5-én Párizs éhező asszonyai betörtek versaillesi palotájába, és Párizsba kényszerítették.

Személyek, akiket tudni kell:

 • XVI. Lajos => Franciaország királya az 1789-ben kezdődő forradalom időszakában (1774-1792)
 • Sieyes abbé => a harmadik rend egyik fontos képviselője
 • Desmoulins => forradalmár, a Bastille elleni ostrom egyik vezetője
 • Jean Bailly => forradalmár, Párizs polgármestere a forradalom kezdetén
 • Gilbert La Fayette => nemzetőrparancsnok a forradalom kezdetén

V. A forradalom szakaszai

 • 1.) Alkotmányos monarchia szakasza: 1789 július 14 - 1792 augusztus 10.
 • 2.) A girondista köztársaság szakasza: 1792 augusztus 10 - 1793 június 2.
 • 3.) Jakobinus diktatúra szakasza: 1793 június 2 - 1794 július 27.
 • 4.) Thermidori köztársaság szakasza: 1794 július 2 - 1799 november 9
 • 5.) Napóleon uralma: 1799 november 9 - 1815 június 18. (Waterloo)

KÉPEK:

25.óra: Az alkotmányos monarchia

könyv: 63. oldal

I. Pénzügyi válság megoldása:

Pénz helyett úgynevezett assignatákat bocsátott ki a nemzetgyűlés. Ezek az assignaták az állam által lefoglalt egyházi vagyon egyes részeire váltható (kamatozó) utalványok voltak. Segítségükkel egy időre megoldották a pénzügyi válságot, de idővel infláció (pénz értéktelenedés) kezdődött.

assignata.JPG

Az 1791-es új alkotmány:

Az alkotmányozó nemzetgyűlés 1789 nyara és 1791 szeptembere közt működött. Létrehozta Franciaország új alkotmányát, mely alkotmányos monarchiává változtatta a francia államot.

 • 1.) Az új alkotmány törvényekben biztosította a szabadságjogokat
 • 2.) Az új rendszerben a királyság mint államforma megmaradt, de a mindenkori uralkodó jogai erősen korlátozottak lettek. A király nem oszlathatta fel a nemzetgyűlést, és bár formailag ő nevezte ki a minisztereket, nem hozhatott semmilyen önálló rendelkezést az adott intézkedéshez tartozó miniszter ellenjegyzése nélkül. A király vétójoga megmaradt, de egy-egy rendelkezésnél csak egyszer élhetett vele.
 • 3.) A képviselők sértetlenséget kaptak (mentelmi jog)
 • 4.) Új közigazgatási rendszer jött létre, a megyék erős önállóságot kaptak. A hatalmi ágakat elkülönítették (a bírói rendszer választott lett)
 • 5.) A választójog kiszélesedett, de cenzusos maradt.

Az egyház alárendeltsége

 • A parlament az új alkotmány értelmében beleszólhatott az egyház belső ügyeibe is.
 • Az egyházmegyék a megyerendszerhez igazodtak, a papokat , püspököket a nép választotta.
 • A papoknak fel kellett esküdniük az új alkotmányra
 • A papok 90% -a a forradalom ellensége lett

Forradalmi klubok alakulása

A legjelentősebb klubot Párizsban a Szent Jakab utcában hozták létre (egy dominikánus kolostorban). Tagjait jakobinusoknak hívták (az utca után, ahol üléseztek kapták nevüket). Jelentős volt még a Jakobinus klubból kivált Cordelier klub. Fontos vezetők: Maximilien Robespierre, Georges Danton, Camille Desmoulins, Louis Saint-Just.

forradalmarok.jpg

A nemzetgyűlés fontos pártjai:

 • Királypártiak (Feuillant) => arisztokraták
 • Girondisták (Girond megyei követei és pártolóik) => gazdag nagypolgárok. Vezetőik: Ducos, Dumouriez
 • Jakobinusok => városi szegények. A sans-culotte lakosság (hosszúnadrágosak, nem a nemesek térdnadrágját viselték). Vezetőik: Robespierre, Danton, Desmoulins,Marat, Saint-Just

sansculotte.JPG

A király szökése (1791 június 20)

XVI. Lajos Belgiumba próbált szökni, ahol királypárti fegyveresei várták. Segítségükkel tervezett majd visszatérni. Két hintóval mentek, az elsőben öccse utazott. Ám a határos Varennesben egy postamester felismerte. Állítólag profiljáról, mely a pénzérméken is szerepelt. A francia katonaság visszakényszerítette Párizsba. Itt fel kellett esküdnie az alkotmányra. Ám a Cordeliers klub (Danton és Desmoulins) nagy királyellenes tüntetést szervezett a Mars mezőre. A forradalmi kormányzat véresen verte le a tüntetést. (1791 július 17.)

Új parlament: törvényhozó nemzetgyűlés (1791 október - 1792 augusztus 10.)

 • Eltérő álláspontok alakultak ki a külpolitikát illetően. A Girond megyeiek háborúpártiak voltak, mert bíztak a győzelemben és a forradalom európai kiterjesztésében. A király is háborúpárti volt, de ő azért mert reménykedett a forradalom leverésében.
 • Király elleni felkelés (1792 augusztus 10-én) Oka XVI. Lajos folyton vétózott, például a vidéki nemzetőrök felrendelését is. A tömeg bevette a királyi palotát (Tuileriák). A királyt őrizetbe vették.
 • Pillnitzi Nyilatkozat (1792 augusztus 27.) => II. Lipót, II. Frigyes Vilmos fenyegetése volt a francia nemzetgyűlésnek. Engedjék el a királyt és állítsák vissza jogait, különben támadni fog Ausztria és Poroszország.

26-27.óra: A girondiak köztársasága

könyv: 68. oldal

I. A konvent, nemzetgyűlés összetétele Az új nemzetgyűlést, vagyis törvényhozó testületet Konventnek nevezték. Korábban három párt alkotta: királypártiak (arisztokraták), girondiak (nagypolgárok), jakobinusok (városi szegények), de ez sokat változott. Eltűntek például a királypártiak. Az új összetétel:

 • Girondiak => gazdag polgárok képviselői, a konvent 27% -a
 • Jakobinusok => városi szegények képviselői, a konvent 13% -a
 • Mocsár => bizonytalanok, hol ide, hol oda szavaznak, 60%

II. Porosz-osztrák támadás: 1792 augusztus:  Mivel a Konvent nem teljesítette a Pillnitzi Nyilatkozatot, megindult a porosz-osztrák támadás (1792 augusztusában). Eleinte győzelmeket arattak Párizs felé közeledve (Longwy csata, Verduni csata), ám Valmynál 1792 szeptember 20-án győztek a franciák Kellerman és Dumouriez tábornokok vezetésével! Az idegen hadseregek kivonultak Franciaországból.

III. A király kivégzése: 1793 január 21.: A párizsi tömeg és a jakobinusok is XVI. Lajos kivégzését követelték. A király elleni per 5 hónapon keresztül folyt. A fő vád: népének, hazájának elárulása volt. A döntő bizonyíték akkor került elő, amikor november 20 -án egy lakatosmester követelte Jean Roland belügyminisztertől munkadíját. Ugyanis a királynak készített egy titkos fali kazettát, amit XVI. Lajos elfelejtett kifizetni. A kazettát megnézték a forradalmárok és ott levelezést találtak, melyben az uralkodó az osztrákoktól katonai beavatkozást követelt. A levelek bizonyították a király hazaárulását. Így a párizsi Concorde téren lefejezték. Guillotine => Joseph-Ignace Guillotin doktor javasolt egy fájdalommentes lefejezőgépet. Később ezreket fejeztek le a segítségével.

nyaktilo.jpg IV. A francia nemzet és a győzelmek:

A forradalom eltörölte a korábbi nemzetképet. Megszületett a francai nemzet, melynek mindenki (szegények is) tagja lehetett, ha azonosult a forradalom eszméivel. A változás nyomán a nép összefogott és Jemappes -nél Dumouriez vezetésével győztek (1792 november 6.), majd elfoglalták Belgiumot.

V. Válságjelenségek:

 1. A francia forradalom továbbterjedésének veszélye miatt összefogtak az európai királyságok, és 1793-ban létrehozták az első franciaellenes koalíciót. Ebben Ausztria és Poroszország mellett résztvett Anglia, Hollandia, Spanyolország és Portugália is.
 2. A koalíció visszafoglalta Belgiumot, Dumouriet pedig átállta az ellenséghez.
 3. A parasztkatonák erőszakos összegyűjtése (újoncozás) + begyűjtések, rekvirálások miatt egyre több helyen kezdődtek parasztlázadások, a legjelentősebb Vendée megyében indult.
 4. Párizsban éhinség és nyomor uralkodott.

VI. A girondiak bukása:

 A katonai vereségek, a nyomor és Dumouriez átállása miatt a nép a girondi Konvent ellen fordult. Az elégedetlenek élére álltak a jakobinusok (Robespierre, Saint-Just, Danton). A tömeg a nemzetőrök támogatásával végül 1793 június 2-án körbevették a Konvent épületét és a jakobinusok átvették a hatalmat.

28.óra: A jakobinus diktatúra

Könyvben: 72. oldal /A jakobinus diktatúra éppen egy évig tartott 1793 nyara és 1794 nyara közt/

I. Leszámolás a külső ellenségekkel: A jakobinusok egyik legelső intézkedése az volt, hogy elrendelték az általános hadkötelezettséget  és hatalmas hadsereget hoztak létre. Az új haderő pedig 750 ezer katonával Jourdan tábornok vezetésével visszaszerezte Belgiumot. 

II. Leszámolás a belső ellenségekkel:

 • A jakobinusok új alkotmányt hoztak létre, mely szerint a Közjóléti Bizottság vezeti az országot, a törvényhozás évente kerül újraválasztásra, és a legtöbb kérdésben népszavazással közvetlenül dönt a nép. Valójában azonban egy szűk kör: Robespierre és társai döntöttek mindenben.
 • Megszületett a "gyanúsakról szóló törvény" mely alapján a Forradalmi Törvényszékek és a Konvent biztosai bárkit halálba küldhettek. Előzménye volt, hogy egy girondista nő megölte Robespierre közvetlen harcostársát. Ő volt Jean-Paul Marat. Zajlottak a lefejezések, összesen 40 ezer embert öltek meg a jakobinusok egy éve alatt. A nemesek mellett azonban egyre több egyszerű polgárt és parasztot is kivégeztek, elég volt hozzá annyi, hogy az illetőt gyanúsnak, királypártinak bélyegezték. /Kivégezték a király feleségét Maria Antoinettet és Jean Billyt is/
 • A jakobinusok leverték a vidéki felkeléseket. (A zendülések leverése során bukkant fel egy 24 éves tüzértiszt Bonaparte Napóleon, aki Toulonban vert vissza egy királypárti felkelést, ezért tábornokká léptették elő.)

III. Belső viszály a jakobinusok közt: Roberpierre 1794 áprilisára bizalmatlan lett mindenkivel szemben és saját korábbi embereit is kivégeztette. 1794 áprilisában lefejezték Dantont és Desmoulinst is. Sőt, 1794 júniusában életbe léptek a PRAIRIALI törvények is, melyek szerint nyilvános tárgyalás vagy védekezés nélkül is halálra ítélhető lett bárki.

IV. Robespierre bukása: Mikor már maguk a jakobinus vezetők sem érezhették magukat biztonságban Robespierréktől, összefogtak a Konvent girondista tagjaival és 1794 júliusában Jean Tallien és Paul Barras vezetésével elfogatták és lefejeztették Robespiert és közvetlen társait.

29.óra: A Direktórium évei

Könyvben: 74. oldal

I. Az új alkotmány és berendezkedés: Az új rendszer vezetői visszavonták a jakobinus rendelkezések többségét és új irányító testületeket alakítottak:

 • Direktórium
 • Ötszázak Tanácsa
 • Vének Tanácsa

A Thermidori Köztársaság nevét onnan kapta, hogy a jakobinus-naptár július havát használták megnevezésként, melyben a thermidor, azaz hőség jelölte ezt a hónapot. Ekkor kerültek hatalomra ugyanis (1794 júliusában).

II. A Thermidori Köztársaság (Direktórium) idején a hatalom újra a jakobinusok előtt irányító girondi jellegű gazdag nagypolgárok kezébe került.

III. A hatalom jellege, gondjai: Összesen 5 évig tartott a Direktórium időszaka (1794-1799) melyet állandó lázadások jellemeztek. Hol jobboldali államcsiny fenyegetett a királypártiak részéről, hol baloldali államcsíny következett a radikális szegények részvételével.

IV. Az ország legfőbb vezetői ekkoriban: Paul Barras, Jean Tallien, Sieyes abbé, Charles Talleyrand és Joseph Fouché. Talleyrand a külügyeket, Fouché a belügyeket, és a rendőrséget irányította.

V. Napóleon hatalomátvétele: Napóleon 1796-ban tábornokként került az itáliai francia sereg élére. Itt óriási sikereket aratott az osztrákok elleni harcokban. Békére kényszerítette II. Ferencet (campoformioi béke). A nép megismerte Napóleon nevét és megszerette. Fokozta népszerűségét az is, hogy 1798-ban Egyiptomban is sikereket aratott, ahol legyőzte a nagy ellenfél Anglia seregét. (Közben Nelson admirális Abukirnál ugyan elsüllyesztette az angol flottát, de Napóleon akkor is népszerű maradt.)

Viszont odahaza a Direktórium elvesztette a nép bizalmát, hibát-hibára halmoztak és az itáliai fronton is vereségeket szenvedtek. Így Napóleon eldöntötte: hazatér Egyiptomból és átveszi a hatalmat. Mindez: 1799 november 9-én történt. Katonáival szétkergette az 500-ak tanácsát és átvette a hatalmat. Eleinte két konzultársat is választott (Sieyes és Ducos) de valójában övé lett a teljhatalom.

30.óra: Napóleon uralma

I. A hatalmi rend 1799 és 1804 között: Az új alkotmány szerint a legfőbb hatalom az első konzulé, azaz Napóleoné lett. Ő irányította a végrehajtó hatalmat és a törvényhozást is. A másik két konzul csak tanácsadó lett. A nép örömmel fogadta az új rendszert, mert az egyszemélyi vezetés belső nyugalmat és rendet teremtett!

II. Napóleon törvényei:

 • Törvényesítették a forradalom alatti tulajdonváltozásokat
 • Létrehozták a Francia Nemzeti Bankot (1800)
 • Ipart támogató törvények születtek
 • Megszületett a Code Civil egy új polgári törvénykönyv. Lényege: Eltörölte a nemesi kiváltságokat, bevezette a törvény előtti egyenlőséget és a polgári szsbadságjogokat
 • Kialakították a középiskolák, egyetemek modern rendszerét.
 • Napóleon kiegyezett a pápával (konkordátumot kötött) Vállalta hogy visszafogja a vallásellenes mozgalmakat, és anyagilag is támogatja az egyházat, de a pápának is el kellett fogadnia, hogy Franciaországban elválasztják az egyházat az államtól és a főpapok állami kinevezéssel kerülnek hivatalukba.

III. Napóleon harca a Második Koalícióval:

A 2. franciaellenes koalíciót Ausztria és Anglia mellett Oroszország, Nápoly és a törökök alkották (illetve Portugália). A koalíció rosszul működött az oroszok és az osztrákok nem fogtak össze. Napóleon külön-külön győzte le őket Észak Itáliában. Döntő csata Marengónál zajlott 1800-ban. Ausztria nagy vereséget szenvedett. Ausztria Lunevillnél, Anglia Amiensben kötött békét Napóleonnal.

IV. Napóleon hadvezetési stílusa

 • Napóleon hadereje tömeghadsereg volt. Nagy létszámú, minden rétegből
 • Seregeit a meghódított országgal tartatta el
 • Tehetséges hadvezér volt: gyorsan mozgatta csapatait és ügyesen használta a tüzérséget
 • Katonái szerették, mert osztozott sorsukban, mindig köztük volt

V. Napóleon császárként

 • Koronázása: 1804 december 2-án történt
 • Rendeleti kormányzás
 • Győzelmeket aratott, és ez népszerűvé tette, pedig közben az állandó háborúk felemésztették Franciaország javait
 • A fő ellenfél végig Anglia. Tengeren nem tudta megtámadni, a híres angol flotta miatt. Ez Trafalgarnál 1805-ben le is győzte Napóleon hajóhadát.
 • Családtagjait ültette a meghódított országok trónjaira.

VI. Napóleon harca a 3., 4., 5. koalíciókkal

 •  Napóleon új hajóhadat hozott létre Anglia ellen, válaszul Ausztria viszont erős koalíciót szervezett és megtámadta Franciaországot. Ez volt a 3. koalíció. Ám Napóleon megállította őket és 1805 októberében nagy erejű ellentámadással átlépte a Rajnát majd Ulmnál győzelmet aratott. Ezt követően nyílt útja lett Bécsig, ahová be is vonult. A döntő csatát Bécstől északra vívta meg Austerlitznél (1805.dec.2) az orosz-osztrák haderővel. Óriási győzelmet aratott. Ausztria kénytelen volt aláírni a Pozsonyi békét és ebben lemondani Velencéről.
 • Napóleon három új államot hozott létre a meghódított területeken: Itáliai Királyság, Holland Királyság, Rajnai Szövetség. (Utóbbi a Német-Római Birodalom helyett alakult.) A Holland és Nápolyi trónra testvéreit ültette.
 • A Rajnai Szövetség Napóleon védnöksége alatt működött, ami sértette Poroszország érdekeit. Így létrejött a 4. koalíció (1806). Ám Napólon rögtön támadást indított a poroszok ellen és hármas győzelmet aratott a porosz-orosz seregeken: Jéna, Auerstadt és Friedland mellett. Bevonult Berlinbe és kontinentális zárlatot hirdetett Anglia ellen (megtiltott mindenkinek mindennemű kapcsolatot Angliával) Poroszország és az oroszok kénytelenek voltak aláírni a Tilsti békét (1807)
 • Napóleon a spanyolok ellen is hadjáratot indított (1807). Megszállta az Ibériai félszigetet. De a franciák ellen gerillaháború kezdődött.
 • A spanyol ellenállás újabb koalícióra ösztönözte Ausztriát és Angliát, így összefogtak és megtámadták Franciaországot. Ez volt az 5. koalíció. Az első csatát meg is nyerték, Napóleon elszenvedte első vereségét Aspernnél (1809). Ám Napóleon ellentámadást kezdett és Győrnél a magyarokat, Wagramnál az osztrákokat győzte le. Megkötötték a schönbrunni békét. Ausztria elvesztette benne Galíciát és Salzburgot. Emellett Napóleon arra kényszerítette I. Ferenc császárt, hogy hozzáadja lányát: Mária Lujzát.

VII. Napóleon bukása és a 6.-7.koalíció

 • Nagy francia támadás Oroszország ellen: Königsbergtől Moszkva felé. Borogyinónál francia győzelem
 • Napóleon bevonul Moszkvába, de a város elhagyatott.
 • A franciáknak haza kell vonulniuk Oroszországból, de hideg van és nincs élelmük.
 • A hatodik koalíció a meggyengült franciák ellen alakult, ám közben Napóleon új hadsereget szervezett. Az új sereg mégis veszít a Lipcsei csatában (1813) melyet népek csatájának is szoktak nevezni. A győztes porosz-osztrák erők 1814 március 31 -én vonulnak be Párizsba. Napóleon lemond és Elba szigetére (olasz partok) száműzik.
 • Napóleon csak egy évet marad Elbán, majd 1815 március 20 -án megszökik és visszatér Franciaországba. Rengetegen csatlakoznak seregéhez, így bevonul Párizsba. (XVIII. Lajos elmenekül). Következik a "száznapos napóleoni uralom" időszaka. Végül azonban megszerveződik a hetedik koalíció, és Waterloo -nál (1815 júni.18) végleg legyőzik Napóleon. Ezúttal Szent Ilonára száműzik, ahol 6 évvel később meghal.

napoleoni_koaliciok.jpg

Témazáró nagydolgozat 11 témaköre

/11 db kérdés lesz a 11 témakörből/

1. A francia forradalom előzményei kiváltó okai: 3 válságtényező (az udvar pazarlása, költséges háborúk, rossz termés - éhinség) Röpiratok, a harmadik rend fogalma, céljai

2. A forradalom kezdete: Labdaházi eskü, Bastille ostroma, nagy félelem mozgalma és annak következményei: Emberi Polgári Jogok Nyilatkozata, nemesek lemondása néhány kiváltságukról.

3. A forradalom szakaszai

4. Az alkotmányos monarchia időszaka: pénzügyi válság, az 1791-es alkotmány, az egyházzal való viszony, forradalmi klubok és a pártok, a király szökése, a király elleni felkelés, Pillnitzi Nyilatkozat.

5. A girondi köztársaság időszaka: az új konvent összetétele, a király kivégzése, a válságjelenségek (4 db), a girondiak bukása

6. A jakobinus diktatúra: Leszámolás a külső és belső ellenségekkel, a prairiali törvények, Robespierre bukása

7. A direktórium évei, vagy thermidori köztársaság: A thermidori elnevezés oka és berendezkedése, Napóleon hatalomátvétele

8. Napóleon hatalomra jutása és törvényei

9. Napóleon első harcai, hadvezetési stílusa és császári jellemzői

10. Napóleon harcai a koalíciókkal: A 3., 4., és 5. koalíció elleni hadjáratok, főbb csaták, Austrelitz, Wagram, Lipcse, Waterloo

11. Napóleon bukása: Az orosz hadjárat, Lipcsei csata, Napóleon 100 napos visszatérése és a waterlooi csata

 

7.Újkor Mária Terézia és II. József [55]

mariaterezia2.jpg15-16. óra: Mária Terézia

I.1.Háborúk: Rögtön trónra lépése után első gondja: hatalmának elismertetése Európában. Nem sikerül, ezért robban ki az Osztrák Örökösödési háború (1740-1756). Elsőként a porosz II. Frigyes támad Ausztriára, elsősorban azért, hogy elfoglalják a gazdag Sziléziát. Sikerei láttán a bajorok és a franciák is megindultak, hogy egy-egy "falatot" kicsípjenek a Habsburgok Birodalmából. A magyar rendek azonban kitartottak Mária Terézia mellett, és 80 ezer parasztkatonát, 16 ezres nemesi erőt illetve anyagi támogatást szavaztak meg Mária Terézia megsegítésére. Az uralkodónő 1741 szeptember 11-én a pozsonyi országgyűlésen elhangzott híres beszédéből:

" ... Veszélyben ezen ország koronája., veszélyben saját személyünk és kedves gyermekeink. És elhagyatva mindenektől, a magyaroknak ősi vitézségéhöz és hűségéhöz folyamodunk, hűségökre bízzuk magunkat és gyermekeinket, erősen bízva, hogy e veszélyekben tanácsukat és segélyöket tőlünk meg nem vonandják.”

Az összegyűlt magyar nemesek meghatódtak a segítségért esengő, gyermekét kezében tartó királynő látványától és életüket - vérüket ajánlották fel, "vitam et sanguinem" felkiáltással.

mariaterezia.jpg

A Habsburgok melletti magyar kiállásnak két oka volt:

 • 1.) Rendi kiváltságok, pl. nemesi adómentesség, adó és újoncmegajánlási jog biztosítása
 • 2.) A nagy riválisokkal szembeni (II. Frigyes porosz király és Károly Albert bajor uralkodó) bizalmatlanság

I.2.Az osztrák örökösödési háború vége kompromisszum: elveszik Szilézia, de maradhat Mária Terézia a trónon. A Hétéves háborúban (1756-1763) sem sikerül visszaszerezni Sziléziát.

II.Mária Terézia reformjai

 • 1.) A birodalmi (német, cseh) nemesség megadóztatása
 • 2.) Kettős védvám-rendszer bevezetése (1754)
 • 3.) URBÁRIUM (1767)
 • 4.) Az oktatás átalakítása: Ratio Educationis (1777)
 • 5.) Szegényházak, bábaképzők létrehozása
 • 6.) Államtanács felállítása
 • 7.) Nagyarányú hadseregfejlesztés

II.1.Kettős védvám-rendszer: Kettős feladata volt, egyrészt védeni Európától a birodalom gazdaságát, másrészt arra ösztönözni Magyarországot, hogy nyersanyagtermelő és ipari felvásárló legyen. Ennek hatása is kettős: részint biztosította a magyar mezőgazdaság működését, ugyanakkor megrekesztette a magyar iparfejlődést.

vamhatar.jpg

II.3.Urbárium (1767) más néven: Úrbéri rendelet: szabályozta (maximálta) a jobbágyi szolgáltatásokat, hogy a földesurak ne tudják kizsigerelni és az uralkodónak fizetendő adók csökkentésére felhasználni a parasztságot. Ok: a nemesség áttért a nagyarányú árutermelésre, mert a birodalom felvásárolta a gabonát a hadsereg számára. Így a földesurak minden talpalatnyi földjükön gabonatermesztésbe kezdtek. Leginkább a császári adófizetés alá nem eső majorsági földeken folytattak árutermelést, ahol parasztjaikat fokozott ingyenmunkára (robotra) kényszerítették. Ezzel károsult az udvar, az adójövedelmek kiesése miatt.

 • Jobbágytelek nagysága 22-62 hold (arany-korona értéktől függően)
 • Robot mértéke (hetente maximum 1 igás, vagy 2 gyalogrobot)
 • Fuvar mértéke (maximum évente egyszer, 2 napi távolságra)
 • Földesúri pénzadó nem lehet több évi 1 forintnál
 • Kilenced szabályozása (nem emelhető a kilenced, maximum a termény 10% -a lehet)

jobbagytelek.jpg

II.4.Renedeleti kormányzás: 1764-től jellemezte Mária Teréziát. Oka: a magyar országgyűlés, nem kívánt megfelelő mértékben hozzájárulni a hadsereg fenntartásához és fejlesztéséhez. Így 1764 után nem is hívta többé össze a magyar rendeket, hanem rendeleti úton kormányzott.

II.5.Oktatási reformok:

 • A nagyszombati egyetem fejlesztése, Budára költöztetése, orvosi, mérnöki karok létrehozása
 •  Ratio Educationis (1777): az iskolarendszer állami irányításúvá tétele, tankerületek létrehozása, tananyag előírása. Forrás: a feloszlatott (1773) Jezsuita rend vagyona. Gyakorlati ismereteket oktattak, a népiskolákban anyanyelvű lett az oktatás.

III.Mária Terézia viszonya a magyarsághoz.

Kettős volt. Részint rendeleti kormányzást valósított meg, ugyanakkor segítette a magyarságtudat megmaradását. Pl.: Theresiánum alapítása (1746) bécsi nevelőintézet magyar nemes-ifjaknak. Magyar testőrség, Szent Jobb Magyarországra hozása Ragúzából.

III.1.Magyar felvilágosodás (1772):

Bessenyei főművétől "Ágis tragédiája". A magyar felvilágosodás szépirodalmi művekben jelentkezett., Célja: a magyar nyelv fejlesztése.

17-19. A felvilágosult abszolutizmus Európában

A felvilágosult abszolutizmus lényege, hogy az uralkodók abszolutisztikus eszközökkel - vagyis a rendi gyűlések összehívása nélkül - rendeletekkel uralkodtak, melynek során a felvilágosodás jegyeit magukon viselő, modernizációt szolgáló, és a fejlettebb nyugati hatalmak gazdaságának utolérését célzó reformokat vezettek be országaikban. Európában a következő uralkodók képviselték leginkább ezt a fajta kormányzati modellt:

 • II. Frigyes (1740-1786) Poroszországban
 • II. Katalin (1762-1796) Oroszországban
 • Mária Terézia és II. József a Habsburg Birodalomban

masodik_jozsef.jpgII. József uralkodása

I..Hatalomra kerülése: Már 1765-ben társuralkodó lett anyja mellett, de Mária Terézia 15 éven keresztül soha nem engedte beleszólni az állami ügyekbe. Ezért sértett, mellőzött ember lett belőle. Persze azért készült az uralkodásra és rengeteg terve volt. Közben álnéven (Falkenstein grófként) beutazta Európát, hogy mire trónra kerül, ismerje a kontinens problémáit. Végül csak közel 40 évesen foglalhatta el a trónt, 1780-ban. Azonnal neki kezdett nagyszabású tervei megvalósításának, és alig 10 év alatt 6 ezer rendeletet adott ki. (Ezek túlnyomó többsége nem került végrehajtásra)

II. Viszonya a magyarokkal:Felvilágosult terveinek egy részét támogatta a magyar nemesek kis csoportja, ők voltak a jozefinisták.(Néhány arisztokrata tartozott ide: Hajnóczy József, Kazinczy Ferenc, Széchenyi Ferenc), de ők is ellene fordultak uralma végére. A magyar nemesség 90%-a gyűlölte II. Józsefet, mégpedig két okból:

 • 1.) Rendeleti úton kormányzott, vagyis semmilyen téren nem egyeztetett a magyar nemesekkel. Soha nem hívta össze a rendi gyűlést. Sőt, trónra lépésekor meg sem koronáztatta magát a magyarokkal, mert nem akarta letenni a szokásos koronázási esküt, melyben ígéretet kellett volna tenni a sarkalatos törvények megtartására (mint például a nemesi adómentesség tiszteletben tartása). Amiért nem került korona a fejére, a magyarok "kalapos királynak" csúfolták!
 • 2.) Megszegte a magyar nemesség számára legfontosabb 3 dolgot: a vármegyerendszer tiszteletben tartását, a magyar nyelv tiszteletét és a nemesi adómentesség szokását.

II. József legfőbb rendeletei:

 • 1.) Türelmi rendelet (1781)
 • 2.) Placetum regium - tetszvényjog (1767)
 • 3.) Jobbágyrendelet (1785)
 • 4.) Nyelvrendelet (1784)
 • 5.) Közigazgatási reform (1785)
 • 6.) Adóreform

III. Egyházi reformok:

Alapgondolat: Az egyház az állam irányítása alatt kell, hogy álljon, a papok állami alkalmazottak valójában. Feloszlatta az állam szempontjából nem "hasznos" szerzetesrendeket (melyek nem végeztek például betegápolást, vagy oktatást)

Türelmi rendelet (1781): Szabadabb vallásgyakorlat biztosítása a három legnagyobb nem katolikus egyháznak: a kálvinistáknak (reformátusok), a luteránusoknak (evangélikusok) és a görög-keteletieknek (ortodoxok)

Placetum regium (1767): A pápai rendeletek kihirdetését és életbe léptetését királyi ellenőrzés alá helyezte. Oka: nehogy bármilyen egyházi döntés az állam befolyását csökkentse, vagy ellent mondjon az állami céloknak.

IV. Jobbágyrendelet (1784):

Megelőzte az erdélyi román parasztfelkelés, mely jelezte: Kelet-Magyarországon még mindig túl kiszolgáltatottak a jobbágyok. (A felkelés vezetői: Horea-Closca-Crisan) A hadsereg leverte, de csak a három vezetőt végezték ki.

A jobbágyrendelet megszüntette a "jobbágy" elnevezést, megszüntette a röghöz kötést (szabadon költözhettek a parasztok), megengedte, hogy a jobbágyok mesterségeket tanuljanak, és örökíthessék javaikat, és megtiltotta, hogy a földesurak törvényes ok nélkül elűzzék bármelyik jobbágyukat is. Cél: adóalap védelme, hiszen a paraszt az állam alapköve.

V. Nyelvrendelet (1784): Az egyik legnagyobb ellenállás övezte, ugyanis a latin helyett a németet akarta hivatalos nyelvvé tenni az egész Habsburg Birodalomban, így Magyarországon is. A rendelet ellen tiltakozott az ország, divat let a nemzeti viselet, a magyar nyelv ápolása.

V. Közigazgatási és adóreform (1784-1785): Mindkettő óriási felháborodást keltett, a magyar nemesek lázadásra készültek. Ugyanis a közigazgatási rendelet megszüntette a 800 éves vármegyerendszert, az adórendelet meg a nemesség megadóztatását vezette be. A magyar nemesek a porosz királyi udvartól váltak segítséget és arra készültek, hogy trónjukra hívják a porosz uralkodót.

Az ellenállás és II. József halála: A birodalma lázongott tervei ellen, és a törökök elleni háborúban a megyék megtagadták az újoncot és adót. Végül a fronton szerzett betegségben elhunyt a király, mielőtt kitört volna hatalma ellen a lázadást. Halálos ágyán visszavonta rendeleteit a türelmi és a jobbágyrendelet kivételével.

7.Ókor Római kor, válságok, császárok, kereszténység [54]

22.óra:  Róma a királyság és a köztársaság korában

I. Róma alapítása: A itáliai félsziget közepén, Kr.e.753-ban alapították a latin törzsek. (Az egyik monda szerint: Romulus és Rémus, Marsnak – a háború istenének ikerfiai – alapították Rómát. Egy másik monda szerint Hektor, trójai királyfi unokatestvére Aeneas alapította.)

II. Királyság kora (Kr.e.753-510): Alig néhány évtizeddel Róma alapítása után, a város a hódító etruszkok kezébe került. Összesen hét király váltotta egymást. A legelső Romulus volt, az utolsó három pedig: Tarquinius Priscus, Servius Tullius, Tarquinius Superbus. Közülük a legjelentősebb Servius Tullius volt, aki a politikai jogok gyakorlását vagyonhoz kötötte. Az utolsó etruszk király hatalmát egy felkelés döntötte meg. Az etruszkokat elűzték Rómából, jött a köztársaság kora.

III. A köztársasági berendezkedés: Róma Kr.e. 510-ben arisztokratikus köztársaság lett. Három társadalmi réteg alakult ki: patríciusok (előkelők), plebejusok (szegények) és a cliensek (patríciusokat kiszolgálók). A legfőbb irányító szerv a népgyűlés volt, melyet kezdetben főleg csak patríciusok alkották. Később a népgyűlés átalakult (comitia tributa) területi és nem vagyoni alapú lett, így helyet kaptak benne a plebejusok is. A népgyűlés tisztségviselőket (magisztrátusokat) választott, és mellette egy szenátus működött. Így Rómát valójában három szervezet vezette: Népgyűlés, Szenátus, tisztségviselők

IV. Tisztségviselők Rómában (legtöbbjüket egy évre választották)

 • Consulok: a város legfőbb vezetői (olyanok, mint a görögöknél voltak az arkhónok) mindig kettőt választottak
 • Szenátorok: azok a legtekintélyesebb, legvagyonosabb patríciusok voltak, akik a 300 fős szenátust alkották. A szenátus megfelelője a görögöknél az Areioszpagosz (Árész dombi tanács). A szenátus határozatokat hozott (melyek egyenértékűek volt a népgyűlés törvényeivel).
 • Néptribunusok: a népgyűléseken és a szenátusban is a plebejusok érdekeit képviselték vétójoggal
 • Praetorok: legfőbb bírók, a consulokat is helyettesíthették. Később egy-egy provincia vezetői
 • Censorok: ők döntötték el, hogy a vagyonbecslések alapján kik lehettek szenátorok
 • Diktátorok: különleges helyzetekben (háborúkban) maximum fél évre diktátort választottak, aki egyedül dönthetett mindenben (azért csinálták, hogy meggyorsítsák a döntéseket)
 • Quaestorok: a pénzügyekért felelő tisztségviselők voltak
 • Pontifex Maximus: a legfőbb főpap Rómában

V. Patrícius – plebejus harc (Kr.e. 494-367)

Miközben Róma terjeszkedni kezdett és háborúkat vívott a környező városokkal, a plebejusok is követelni kezdték, hogy ők is betölthessék a vezetői tisztségeket (consul, praetor, censor … stb). Kr.e. 494-ben kivonultak Rómából azzal a követeléssel, hogy ha nem lehet néptribunusok a gyűléseken, úgy saját várost alapítanak. Mivel a patríciusok rászorultak a plebejusok segítségére, hisz ők alkották a hadsereget, fokozatosan engedtek követeléseiknek,. Lassan fokról fokra lehetővé vált, hogy az egyes tisztségekben plebejusok is lehessenek.

 • Néptribunusok lehettek jelen a népgyűléseken, és a szenátusban
 • Lehetővé vált a patrícius – plebejus házasságkötés
 • A plebejusok consulok is lehettek Kr.e. 367 –től
 • A plebejusok Kr.e. 300-ra az összes többi tisztséget is betölthették
 • Írásba foglalták a törvényeket (Tizenkét táblás tv-ek: Kr.e.451)
 • Licinus és Sextius törvénye (Kr.e.367): maximálta, hogy mekkora föld bérelhető az államtól. Az ager publicus (közföld) elvben mindenkié, de sokáig csak a patríciusok részesedtek belőle, óriás birtokokat szerezve. A földtörvény lehetővé tette a plebejusok közföldekhez jutását is, mivel előírta: maximum 500 jugerum (230 hold) adható egyetlen polgárnak és mindenkinek joga van földet kapni.
 • Létrejött a nobilitas (nemesség) a gazdag plebejusok és a patríciusok rétegeiből

23.óra: Hódító háborúk

I.A római terjeszkedés

I.1.Róma alig 200 év alatt (Kr.e.343 - 167) birodalmat hozott létre, meghódítva a Földközi-tenger egész partvidékét. A hódítások 6 nagy háború nyomán zajlottak:

 • 1.) Háború az etruszkok, kelták, gallusok ellen: Kr.e. 500-400 közt.
 • 2.) Háborúk a Samnis városszövetség ellen: Kr.e. 343-290 közt
 • 3.) Háború a rivális latin törzsek és városállamok ellen: Kr.e. 340-338
 • 4.) Háború a dél-itáliai görög poliszok és Tarentum ellen: Kr.e. 275
 • 5.) Háború a punok ellen: Kr.e. 264-201 közt.
 • 6.) Háború a görögök-makedónok ellen: Kr.e. 215-167 közt.

II. Pun háborúk:

Az Észak-Afrikában fekvő Karhago városát - a későbbi Pun Birodalom fővárosát - a föníciai Türosz hajósai alapították Kr.e. 814 –ben. Felemelkedése ezt követően kezdődött, és a Krisztus előtti 3. századra a Földközi-tenger legnagyobb kereskedő birodalma lett. Jól működő kapcsolatokat épített ki a görög városállamokkal, Egyiptommal, Föníciával és a Mediterránum szinte minden tengerparti államával. A punok államát egy kereskedő - ültetvényes réteg uralta. Országuk nagyhatalmi státuszát egy fizetett zsoldos hadsereg tartotta fenn. Leginkább tengeri haderejük volt jelentős, hiszen jelentős kereskedelmi kapcsolataik miatt komoly flottával rendelkeztek.

PUNOK.jpg

A pun háborúk a Krisztus előtti 3. századra létrejött ókori nagyhatalmak: Róma és az Észak-afrikai Karthagó népe - a punok - közt zajlottak. Az első pun háború tétje Szicília, Korzika és Szardínia szigeteinek birtoklása volt. Róma erős szárazföldi hadsereggel rendelkező köztársaság volt, mely az első pun háború kezdetére meghódította Itália egészét, és további hódításokra készült.

Az első pun háború (Kr.e. 264-241): A Róma és Karthago közt fekvő Szicília szigetének egyik része a punoké volt, a másik a rómaiaké. A furcsa helyzet önmagában hordozta egy közelgő háború lehetőségét. A háború Kr. e. 264-ben kezdődött és 23 év után nagy római győzelemmel zárult. Oka: Róma a háború végére a tengeren is fölénybe került. A harcok végére Rómé lett Szicília, Korzika és Szardínia is!

A második pun háború (Kr.e. 218-201): LINK A karthágói sereg Kr. e. 237-től Hamilcar Barcas, majd Hasdubal parancsnoksága alatt jelentős hódításokat hajtottak végre Hispániában. A karthágói sereg új főparancsnoka, Hannibál azonban átlépte az Ebro folyót is, mely afféle egyezményes  határvonalt képezett egy Rómával aláírt  megállapodás szerint. Kr. e. 219-ben elfoglalta Hispániában a Rómával szövetséges Saguntum várost, ami  végleg Róma megsértését jelentette és egy új háború kirobbanásához vezetett.

Hannibál Kr. e. 218-ban 100 000 főnyi seregével és 37 harci elefántjával Hispániából a Pireneusokon és az Alpokon át Itáliába vonult. A római sereg visszavonulásra kényszerült, majd súlyos vereséget szenvedett. Ezek közül a legnagyobb a cannaei csata veresége volt Kr.e. 216-ban! A római hadvezér Cornelius Scipio ekkor cselhez folyamodott: átkelt Afrikába és a punokat saját hazájukban támadta meg. Válaszul a punok hazarendelték Hannibált. Végül Kr.e. 202-ben Zámánál a rómaiak döntő győzelmet arattak! Karthagó hadisarcot kellett, hogy fizessen, és elvesztette Afrikán kívüli birtokait. (Végső legyőzése: a harmadik pun háborúban történt: Kr.e. 146-ra elpusztult birodalmuk.)

III. Makedónia legyőzése:

Róma a görögökkel majd 50 éven keresztül harcolt, 3 nagy háborút végigküzdve. Végül a harmadik makedón háború két nagy csatájában döntő győzelmeket arattak. A két nagy csata az első és a második Pydnai ütközet volt Kr.e. 168-ban és 146-ban. A rómaiak megtalálták a falanx harcmodor ellenszerét, a falanx feltörését és a görögök közelharcra kényszerítését.

IV. Római terjeszkedés keleten:

A görögök legyőzése után a rómaiak legyőzték a kis-ázsiai Pergamont (Kr.e. 133) majd a többi Hellenisztikus államot: Szíriát (Kr.e. 64) Egyiptomot (Kr.e. 30)!

romai_birodalom.jpg

Római Birodalom és provinciái térkép: LINK

24. óra: A köztársaság válsága

I. A római társadalom tagozódása:

1.) Szenátor rend: Róma legelőkelőbb, leggazdagabb patríciusai tartoztak ide. 

2.) Lovagrend: többnyire pénzügyekkel foglalkozó római polgárok, akik nem viseltek hivatalokat, nem töltöttek be fontos tisztségeket, pl.: consul, néptribunus, censor, diktátor, quaestor, pontifex maximus, praetor.

3.) Nobilitas: az előző két rend együttesen alkotta => szenátori rend + lovagrend. Ők mindannyian birtokolták a római polgárjogot, amivel viszont a meghódított területekről érkezők és a provinciabeliek nem rendelkeztek.

II. Társadalmi változások a Kr.e. 3-2. században:

1.) Gyakori volt a lesüllyedés: kisparaszti tömegeknél, kézműveseknél, akik elszegényedtek. Földjeiket többnyire gazdag birtokosok szerezték meg, akik így óriásbirtokok gazdái lettek. Óriásbirtok = latifundium. Ezeken rabszolgákkal dolgoztattak.

2.) Tömeges rabszolgaság megjelenése. Kialakult a klasszikus rabszolgaság (a patriarchális rabszolgaság helyett) A rabszolgák fajtái: házi rabszolga (cseléd), nagybirtokon dolgozó rabszolga, műhelyben dolgozó rabszolga (akiknek szaktudásuk is volt), gladiátorok (élet-halál harcot vívtak egymással a patríciusok szórakoztatására). Jelentős rabszolgafelkelések voltak: a Kr.e. 2 században Szicíliában, majd a legnagyobb felkelés: Spartacus vezetésével Kr.e. 74-71 közt zajlott.

III. Reformok Rómában Kr.e. 2. században

1.) Tiberius Gracchus (Kr.e. 133): Néptribunus volt, aki szerette volna ha a földtörvényt betartják (Licinus és Sextius törvénye Kr.e.367) és a gazdagoktól visszavett földterületekből a nincsteleneknek adnak. Ám a földosztást nem támogatta a szenátori rend, és meggyilkoltatták Gracchust.

2.) Caius Gracchus (Kr.e. 123): Szintén néptribunus volt, akit a néppárt egyik alapítójának is tekinthetünk. A néppárt földosztást, a szegényeknek olcsó gabona osztását és a romai polgárjog kiszélesítését akarta elérni. A szenátori rend ezúttal is ellenállt és fegyveres harcokat kezdett a néppártiakkal. Ez volt a polgárháború kezdete. Caius Gracchust is megölték.

3.) Marius reformjai (Kr.e. 100): A néppárt vezetője volt ő is (mint Caius Gracchus). Hétszer választották consullá. Jelentős hadseregreformot hajtott végre: a leszerelt katonáknak, akiket veteránoknak hívtak 16 évnyi szolgálat után birtokokat adományozott. Felfejlesztette a római haderőt.

4.) Itáliai szövetségesek háborúja (Kr.e. 90-88): A Róma körüli, Rómával szövetséges kisállamok lázadtak a város ellen, mert polgárjogot követeltek. Róma megosztotta őket, így tudott úrrá lenni a helyzeten. Végül minden szabad itáliai lakos római polgár lehetett.

25.óra: Polgárháború és Iulius Caesar

I. Marius és Sulla korszaka

1.) Polgárháború: Marius néppárti vezető volt, akit a népgyűlés támogatott Sulla pedig a szenátori rendet vezette és a szenátus támogatását élvezte. Kettejük közt véres polgárháború zajlott melynek során Róma is a harcok színtere lett. Végül Sulla győzött Kr.e. 82-ben.

2.) Sulla diktatúrája (Kr.e. 82-79): Sulla miután legyőzte Mariust, sorra leszámolt korábbi ellenfeleivel és mindazokkal, akik Máriust támogatták. Különböző ürügyekkel pereket kezdeményezett a Marius-hívek ellen. Az elítélteket száműzette. Ez volt a proscriptió. Kr.e. 82 -ben diktátorrá választották. Uralma alatt visszaszorította a népgyűlést és a néppártot, korlátozta a néptribunusok hatalmát. A szenátus befolyást viszont növelte.

II. Az első triumvirátus (Kr.e.60):

1.) Résztvevők: A Spartacus vezette rabszolgafelkelést Kr.e.71-ben Crassus és Pompeius verte le, akik nagy vagyonuk miatt egyébként is Róma legnépszerűbb emberei közé tartoztak. Iulius Caesar szintén nagy vagyonra tett szert mint hispániai helytartó így összefogott velük. A három legnagyobb hatalmú római tehát létrehozta az első triumvirátust.

2.) A triumvirátus célja:  A triumvirátust alkotó három vezető kezében legyen minden hatalom, mind legyenek consulok + a birodalmat felosszák egymás között. Casear kapta meg Gallia meghódításának jogát, Pompeiusé lett a birodalom nyugati fele, főként Hispánia Crassusé pedig a keleti rész lett (főleg Szíria).

3.) A triumvirátus felbomlása: Caesar mivel meghódította Galliát, kiemelkedő népszerűségre tett szert. Pompeius ezt féltékenyen szemlélte, így összefogott ellene a szenátussal. (Közben meghalt Crassus Szíriában) Kitört a polgárháború Caesar és Pompeius közt. Caesar katonákkal vonult be Rómába, Pompeisu elmenekült előle. Kettejük közt a döntő csatára görög földön került sor Kr.e.49-ben Pharszalosznál. Caesar győzött. Térkép: LINK

III. Caesar uralma (Kr.e.45-44.):

1.) Hatalmának jellege: katonai diktatúra. Megszerezte a diktátori kinevezést, mellette örökös consul, censor és imperátor is lett. A hatalom minden eleme a kezébe került. Mellőzte a a szenátust. Ez okozta vesztét.

2.) Szegényeket segítő rendelkezései: föld és gabona osztás, adósságok, lakbérek csökkentése, a bűnözés visszaszorítása (szigorúbb büntetésekkel)

3.) Polgárjogi rendelkezés: Caesar polgárjogot adományozott a provinciabelieknek

4.) Egyéb rendelkezések: naptárreform. parancsot adott a római naptár teljes átszervezésére, megalapítva a 365 napos évet, 4 évenkénti szökőévvel (ezt a Iulianus-naptárt XIII. Gergely pápa 1582-ben módosította a mai naptárrá). 

Végül túlzott hatalma miatt a szenátus ellene fordult, és megölték. Az összeesküvők vezetője: Brutus és Cassius volt. Caesar végrendeletében fogadott fiára és egyben unokaöccsére Octavianusra hagyat a hatalmat!

DOLGOZAT Rómából: 

 • A köztársasági berendezkedés, tisztségviselők
 • Pun háborúk
 • Társadalmi változások és reformok Rómában
 • Az első triumvirátus és Caesar

Augustus principátusa

I. A második triumvirátus (Kr.e.43):

 • Caesar a hatalmat unokaöccsére Octavianusra hagyta, aki consullá neveztette ki magát
 • Közben Kr.e 43-ban megalakult a 2. triumvirátus, Caesar legfőbb követőiből annak érdekében, hogy megbosszulják halálát és biztosítsák a rendet a birodalomban. Tagjai: Octavianus, Antonius (Caesar fő hadvezére), Lepidus (szintén hadvezér).
 • A bosszúra Kr.e. 42-ben került sor, Philippinél ahol Antonius és Octavianus legyőzték a Caesar elleni összeesküvés vezetőit: Brutust és Cassiust.

II. A birodalom felosztása

 • Újra felosztják a Római Birodalmat: Antonius kapja a keleti részeket (Szíria, Egyiptom), Octavianus kapja a nyugati területeket (pl: Hispániát) és Lepidus az afrikai provinciákat. Lepidus félreállása után azonban a kettéosztottság lesz a jellemző.
 • Octavianus a szenátust meggyőzi arról, hogy Antonius a birodalom  kettészakításán fáradozik Egyiptomban. Végül polgárháború kezdődik Antonius és Octavianus közt. Döntő csata: Actiumnál Kr.e. 31 -ben (tengeri ütközet volt a görög partoknál). A csatában Antoniust támogatta Egyiptom úrnője Kleopátra is az egyiptomi  seregekkel, ugyanis a megelőző években Antónius szerelme lett.

III. Octavianus

 • 1.) Octavianus ügyelt arra, hogy ne jusson Caesar sorsára, így fenntartotta a köztársasági formát, és színleg nem ragadta magához a teljhatalmat. Megkapta az Augustus jelzőt => fenséges, tiszteletreméltó.
 • 2.) Rendszerét PRINCIPÁTUS -nak nevezték. Princeps => első polgár
 • 3.) Hatalma arra épült, hogy sorra felvette és letette a különböző tisztségeket fenntartva a demokrácia látszatát ám valójában egyeduralmat épített.

---------------------------------------------------------

26. óra: Augustus császár, principátus, dominátus

 • Augustus teljhatalma: imperátorként a hadsereget is irányította, címei révén (pl. consul, diktátor, néptribunus) pedig a nép ura lehetett.
 • Állandó testőrgárdát hozott létre, és állandó hadsereget teremtett flottával
 • Építkezésekkel fejlesztette Rómát (vízvezetékek, gátépítések, tűzoltóság)
 • Megreformálta a közigazgatást (provinciák irányítása) => a frissen meghódított provinciákat császári irányítás alá rendelte, míg a régi provinciák maradtak a szenátus irányítása alatt.
 • Hódításokba kezdett, a birodalom határát a Duna-Rajna vonalig terjesztette ki.

A principátus rendszere

 

 

 • a köztársasági formák színleg megmaradnak, miközben a valódi hatalom a princeps (azaz első polgár) kezében összpontosul
 • a princpes mindig azon jogkör alapján gyakorolja a hatalmat, amit éppen tetszése szerint felvesz, majd ha már nincs rá szüksége visszaad. (mármint a népnek)
 • a princeps imperátorként a hadsereg, és a hírhedt testőrgárda (pretoriánusok) feje
 • a principátus rendszerében a közigazgatást (provinciák irányítása) mindvégig kettős, vagyis birodalmi tartományok egy része– többnyire a frissen meghódított provinciák - császári irányítás alatt állnak, míg a régi provinciák megmaradnak a szenátus irányítása alatt.

A principátus korának dinasztiái:

 

 • Dinasztiákra tagolódtak Róma uralkodói:
 • Iulius - Claudius dinasztia: Tiberius, Caligula, Claudius, Néró
 • Flavius dinasztia: Vespasianus, Titus, Domitianus
 • Antoninus dinasztia: Nerva, Traianus, Hadrianus, Marcus Aurelius
 • Severus dinasztia: a dinasztia legfontosabb császára Caracalla (Kr.u.211-217)

A Iulius - Claudius dinasztia fontos közigazgatási és adóreformokat hajtott végre, a Flaviusok pedig több hatalmas zsidó felkelést vertek le Judeában (Kr.e.70). A felkelés véres leverése nyomán a zsidók széttelepülnek a világba. Diaszpórákat hoztak létre.

Kialakul a császári hivatalszervezet és a kincstár. A Római Birodalom Trainaus és Hadrianus idején érte el legnagyobb kiterjedését. Ekkor válik római területté Dácia és Mezopotámia is.

Limes: határvonal őrtornyokkal, több helyen kerítésekkel a Római Birodalom körül. (Hadrianus hozza létre)

Lázadások: Marcus Aurelius idején (Kr.után: 161-180) hatalmas germán támadások éri a birodalmat és germán lakosság is lázadásokba kezd. A markomann törzsekkel 7 évig kényszerül háborúzni a császár.

Gazdasági helyzet: Számos provincia nagy fejlődésnek indul. A nyugati tartományok (pl. Hispánia) leelőzik Itáliát főleg a mezőgazdasági és ipari termelésben. Közben jelentős kereskedelem folyik az ázsiai területekkel is. Róma arannyal és ezüsttel fizet, így ez a két nemesfém kiáramlik a birodalomból.

Colonusok kialakulása: A birodalomban a rabszolgákon kívül már olyanok is művelnek földet, akik szabadok. Ők voltak a colonusok, akik bérlik a földet a patriciusoktól és gazdálkodnak rajta.

Római polgárjog: A Severus dinasztia nagy császára, Caracalla adja meg 212-ben a birodalom MINDEN szabad polgárának a római polgárjogot!

27-29.óra: Császárkor és a keresztény vallás

I. A dominátus rendszere:

 • A dominátus lényege: Amikor a birodalom gyengülni kezdett, Kr.után 284 -ben Diocletianus császár megszüntette a principátus rendszerét és helyette bevezette a dominátust! Ez nem leplezett hanem nyílt önkényuralmat jelentett hatalommegosztással. (DOMINATUS = egyeduralom, hatalommegosztással) Megszűntek a köztársasági keretek és a szenátus hatalma.
 • Társcsászárok: Ebben a berendezkedésben a császár (dominus) egy társcsászárt választ maga mellé, akivel megosztja hatalmát. (Diocletianusnál ez a társcsászár Maximianus volt.) Majd mindketten további 1-1 alcsászárt tesznek meg segítőjükké. Így végül négyen irányítják a hatalmas birodalmat. Ez a TETRATRCHIA és DOMINATUS rendszere! Mindegyikük a birodalom adott részén irányítja a hadsereget, közigazgatást, pénzügyeket, bíráskodást.
 • Reformok: A domintátus bevezetésével több reformot is végrehajtottak: például mozgékonyabbá és gyorsabban reagálóvá tették a limest örző hadseregeket + a provinciákat kettéosztották, így összesen 101 lett belőlük.

principatus.jpg

II. Constantínus (Kr.u.306-337): Új fővárost alapított, melyet saját magáról nevezett el Konstantín városnak azaz KONSTANTINÁPOLY -nak. (Mai Isztambul) Hatalmas fejlődésnek indult és a birodalom súlypontja keletre tevődött!

30-31.óra: Kereszténység, népvándorlás és Róma bukása

I. Jézus Krisztus története LINK

Názáreti Jézus Krisztus (Josua) Mária gyermekeként született egy júdeai ács, József nevelt fiaként. Az elbeszélések szerint valódi apja a Szentlélek és így maga Isten volt. Születési helye: Betlehem, de fiatalkorát Názáretben töltötte. Harminc évesen felhagyott az ács mesterséggel és hirdetni kezdte Isten tanításait. Vándorlásba fogott, tanítványokat gyűjtött maga köré /Simon (később Péter), András (Péter testvére), Jakab, János, Fülöp, Bertalan, Tamás, Máté, Jakab (Alfeus fia), Tádé, Kánai Simon, Iskarióti Júdás. / Ők voltak a 12 apostol.

Jézus híre gyorsan terjedt, mert csodákat tett: betegeket gyógyított, halottat támasztott fel, kenyeret és halat teremtett. Amikor Jeruzsálemben is megjelent, az ottani zsidó főrabbik (vallási vezetők) féltékenyek lettek népszerűségére és elfogatták, majd a római helytartóval, Pontius Pilatussal kereszthalálra ítéltették.

 II. Jézus tanításai:

 • Isten megbocsát a megtérő bűnösöknek
 • Az embereknek szeretniük kell Istent és embertársaikat
 • Istennek tetsző életet az él, aki elfogadja az emberek közti közös egyenlőséget és az anyagi javakról való lemondást
 • Az Istennek tetsző élet után mindenki lelkére egy halál utáni új élet vár. Ám az Isten dönti el az utolsó ítéletnél, hogy ki kerül a pokolba és ki a mennyországba.

III. A Biblia:

Jézus életét, tanításait halála után főbb tanítványai lejegyezték görög nyelven. Ezen iratok összefűzéséből született meg a Biblia. Ennek újszövetségi része szól Jézusról. Főbb részei az evangéliumok (Máté, Lukács, János, Pál, Jakab, Péter, Júdás evangéluma), Pál apostol levelei, Apostolok cselekedetei, Jelenések könyve.

A kereszténység ókori története

I. A kereszténység terjedése:

Jézus halála után Péter apostol és Pál apostol vezették a keresztény közösségeket. Terjeszteni is próbálták az új vallást. Ám ez csak onnantól lett sikeres, amikor nem csak zsidókat próbáltak áttéríteni. Közben a római császárok egy része, pl. Néró, Decius, Diocletianus üldözték a keresztényeket. Végül 313-ban a milánói rendeletben Constantínus császár engedélyezte a keresztények szabad vallásgyakorlatát, sőt 391-ben Theodosius császár államvallássá tette a Római Birodalomban.

A keresztény tanokat a niceai zsinat (egyházi főpapok gyűlése) rendezte össze 325-ben. Itt fogalmazták meg a Szentháromság tant: az Atya a Fiú és a Szentlélek ugyanazon Isten három megjelenési formája.

II. Egyházszervezet:

püspökök, plébánosok, patriarchátusok (5 db): római, konstantinápolyi, antiochiai, jeruzsálemi, alexandriai

Népvándorlás. A Nyugat-Római Birodalom bukása

I. Idegen népek támadásai a Római Birodalom ellen:

 • 1.) A 2. században kezdődtek az első nagyobb germán támadások a birodalom ellen. Pl.: markomann háború (Marcus Aurélius)
 • 2.) Később a 4. században a limes nagy szakaszain történtek támadások, betörések. A támadók: frankok, kvádok, szarmaták, alemannok. (germán törzsek)
 • 3.) A hunok megjelenése óriási népvándorlást indított el. 370 körül egy ázsiai nép kelt át a Volgán és indult csapataival Európa felé. Ezzel szintén Európa irányába késztette vándorlásra a többi pusztai népet. Így alakult ki a népvándorlás.

II. A Római Birodalom határaira érkező népek:

 • 1.) Nyugati gótok: Itáliába, Hispániába, Galliába vonulnak és hoznak létre saját királyságot.
 • 2.) Vandálok: Észak-Afrikában telepednek meg
 • 3.) Frankok, burgundok a mai Franciaországban teremtenek saját királyságokat
 • 4.) Angolok, szászok brit szigeteken telepednek meg.

III. A népvándorlás és a hunok birodalma

 •  A hunok belső ázsiai nomád (legeltető, vándorló, harcos) népet alkottak a távoli Kína közelében. Területeikről különböző népmozgások miatt a 4. század közepén indultak el Európa felé.
 • A hunok 370 körül átlépték a Volgát, ami elindította az orosz sztyeppén élő népek vándorlását nyugat felé. A sok-sok népcsoport 370 körül kezdődő és a 11. századig tartó Európába özönlését illetve belső vándorlást népvándorlásnak (és népvándorlás korának) nevezzük.
 • A népvándorlás közepette történt a Római Birodalom kettészakadása 395-ben. I. Theodosius császár a nyugati részt Honorius nevű fiának, a keleti részt Arcadius nevű fiának adományozta. Ezzel létrejött a Nyugat-Római és a Kelet-Római Birodalom. (Az utóbbi később Bizáncnak nevezték.)
 • A Kelet-Római Birodalom (Bizánc) békét vásárolt az új népektől, így azok mind a Nyugat-Római Birodalomra zúdultak. Egyes népek harcba keveredtek Rómával, másokat békében letelepített valahol a római császár. 418-ban a birodalom területén jött létre a Nyugati gót királyság, majd sorra alakultak a névleg Róma alá tartozó, valójában már független germán királyságok, pl. Frank Királyság (486).
 • A hunok Attila vezetésével a Kárpát medencében telepedtek meg, meg 450 körül már a Római Birodalmat támadták. Róma összefogott a germán királyságokkal és közösen, Aetius vezetésével megverték Attilát és a hunokat Catalaunumnál (453). A csata után Attila meghalt, birodalma felbomlott!

IV. A Nyugat-Római Birodalom bukása: 476

A hajdani nagy Római Birodalom a hunok után végzetesen meggyengült, területét ellepték a germán törzsek. Végül 476-ban egy Odoaker nevű germán származású római katonai vezető elűzi az utolsó római császárt: Romulus Augustulust.

V. Európa új királyságai:

german_kiralysagok.jpg

Összefoglalás - dolgozat Róma történetéből

 

I. Róma államformái: Róma kezdetben királyság volt Kr.e.510-ig az etruszk uralom alatt, majd köztársaság lett, végül császárság lett (a császárságon belül pedig: principátus, dominátus)

II. A köztársasági korszak vezetése: Rómát három legfontosabb vezető szerve: Népgyűlés, Szenátus, Tisztségviselők. Tisztségviselők: consulok, szenátorok, néptribunusok, praetorok, censorok, diktátorok, questorok, pontifex maximus.

III. Patrícius - plebejus harc (Kr.e. 494 - 367): A patríciusok előkelő gazdagok, a plebejusok római szegények voltak. Harcuk a közföldekért és a vezető tisztségekért folyt. Végül 367-re a plebejusok győztek, a Licinus Sextius földtörvénnyel elérték, hogy részesüljenek a közföldekből (hódításokkal szerzett földekből) és a tisztségekből.

IV. Hódító háborúk: A rómaiak 200 év alatt birodalmat teremtettek. Eleinte az etruszkokkal, majd a város környéki latin törzsekkel, a samnis városszövetséggel, illetve a Dél-itáliai görög városállamokkal (pl. Tarentummal) harcoltak. Később fél évszázadon át vívtak háborúikat a Karthago körül birodalmat teremtő Észak-afrikai punokkal és újabb fél évszázadon keresztül a görögökkel. A pun háborúk főbb eseményei:

  • Az első pun háború a Földközi-tengeri szigetekért folyt: Szicíliáért, Korzikáért és Szadíniáért A háború Kr.e.264 ben kezdődött és 23 évig tartott. A háborút Róma nyerte és megszerezte a szigeteket.
  • A második pun háborút Karthago kezdeményezte, amikor Hannibál az Ibériai félszigetről a Pireneusokon és az Alpokon átkelve támadt Rómára. Az itáliaiak első nagy csatájukat elvesztették Cannae mellett (Kr.e.216), de aztán Cornelius Scipio váratlanul átkelve a Földközi tengeren otthonukban támadta meg Karthagot. A pun hadsereget hazarendelték a főváros védelmére. Ám Kr.e. 202-ben így is Róma győzött a Zámai csatában!

V. A köztársaság válsága: A Krisztus előtti 2. és első századot a válság korának tekintjük. A válságtényezők a következők:

 • A Római Birodalomban a második századtól tömeges lett a vagyoni, társadalmi lesüllyedés és az elszegényedés.
 • A kisparaszti tömegek egy része elvesztette földjét. A kisbirtokok a patríciusokhoz kerültek, így óriásbirtokok, latifundiumok alakultak ki. Ezeken tömegesen dolgoztatták a rabszolgákat. Kialakult a klasszikus rabszolgaság rendszere. Jelentős méretű rabszolgafelkelések zajlottak Szicíliában és Nápolyból kiindulva. Ez utóbbi volt a Spartacus vezette rabszolgafelkelés Kr.e.74-71 közt.
 • A földjüket vesztett kisparasztok Rómába vándoroltak és a városi szegények tömegét gyarapították. Szavazataikért a politikusok versengtek.
 • Kr.e. 90-88 közt Róma háborúra kényszerült a város körüli szövetséges városokkal, mert azok római polgárjogot követeltek. Végül megosztotta őket, így tudott győzni.

A válságok és a szegénység megoldásáért három híres római politikus próbált tenni:

 • Tiberius Gracchus (Kr.e.133): földosztást követelő néptribunus volt (Licinus Sextius tv. betartását követelte)
 • Caius Gracchus (Kr.e.123): szintén föld-, és gabonaosztást akart. Megölték, ami polgárháborút indított el.
 • Marius (Kr.e.100): Néppárti politikusként hétszer választották consullá. Fejlesztette a római hadsereget + a veteránoknak (nyugdíjba vonult katonáknak) veteránbirtokokat adományozott.

Márius és Sulla polgárháborúja: Máriust a néppárt és a népgyűlés, Sullát a szenátori rend (optimaták) és a szenátus támogatta. Végül Sulla győzött és diktatúrát alakított ki. A harcok után perekben vette el ellenfelei vagyonát. Ezek voltak a proscriptiók. Uralma alatt visszaszorította a népgyűlést és a néptribunusi hatalmat.

VI. Az első triumvirátus (Kr.e. 60) A triumvirátust alkotta: Caesar, Pompejus, Crassus! Céljuk: a hatalom kezükben tartása és a birodalom felosztása volt. Crassus kapta a keleti részeket, Pompejus kapta a nyugati területeket, Caesaré lett Gallia.

V. Caesar hatalomra jutása és reformjai  Crassus meghalt, Pompejus és Caesar közt pedig polgárháború kezdődött. Caesar Galliából Rómába vonult légióival, Pompejus elmenekült előle. A döntő összecsapásra Kr.e. 49-ben Pharszalosznál kerül sor. Caesar győzött. 

Caesar uralma: Diktátor, consul, censor és imperátor lett. Mellőzte a szenátus, mely bosszút állt rajta és 23 késszúrással megölte a szenátus lépcsőjén. Vezetőjük: Cassius és Bruttus volt. Caesar rendelkezései:

 • föld és gabona osztás, adósságok, lakbérek csökkentése
 • polgárjogot adományozott a provinciabelieknek
 • naptárreform

VI. A második triumvirátus (Kr.e.43) A második triumvirátust Casesar hű emberei alkották halálának megbosszulásáért: Octavianus (Caesar örököse), Antonius (Caesar hadvezére), Lepidus (Caesar tisztje). A triumvirátus Philippinél (Kr.e.42) legyőzte a Cesart meggyilkolókat vezető Cassius és Brutus seregeit. A birodalmat felosztották: kelet lett Antoniusé, Octavianusé nyugat, Lepidusé Afrika északi része.

VII. Augustus uralma (Kr.e.27-Kr.u.14)

Octavianus és Antonius harca: Antonius Egyiptomban alakította ki központját Kleopátrával összefogva. Octavianus ellene lázította a szenátust. Döntő csata Actiumnál (Kr.e.31-ben) Octavianus győzelmével végződött. 

Octavianus uralma: Caesar példáján okulva úgy alakította ki egyeduralmát, hogy közben fenntartotta a köztársasági kereteket. Rendszerét principátusnak nevezték. Hatalomgyakorlás: felvette-letette a különböző tisztségeket (consul, néptribunus, diktátor, censor ... stb) Rendelkezések: építkezések, közigazgatás reformja, hódítások.

VIII. A principátus és dominátus korszaka

 • A principátus korának dinasztiái: Iulius-Claudius dinasztia, Flaviusok, Antoninusok, Severusok
 • Limes meghatározása
 • Lázadások - markomann háború
 • Gazdasági helyzet, és a colonusok
 • A római polgárjog kiterjesztése - Caracalla
 • A dominátus és a principátus közti különbségek
 • Constantínus uralma

IX. A kereszténység

 • Jézus Krisztus története
 • Jézus tanításai
 • A Binlia
 • A kereszténység terjedése

X. A népvándorlás és Róma bukása

 • A hunok megjelenése, birodalma
 • Támadó népek felsorolása
 • A birodalom kettészakadása
 • Az új európai királyságok

 

<span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;"

6.Ókor FOGALMAK Kelet és Hellasz [50]

Szükséges fogalmak, személyek:

 

 1. Forrás
 2. segédtudomány
 3. Herodotosz
 4. paleolitikum, mezolitikum, neolitikum
 5. háziasítás
 6. Mezopotámia
 7. sumérok, akkádok, asszírok
 8. despotikus hatalom
 9. Hammurapi
 10. folyamvölgyi civilizációk, kereskedőállamok, katonaállamok
 11. patriarchális rabszolgaság
 12. szatrapiák
 13. hieroglif írás
 14. piramisok, zikkuratok
 15. politeizmus, monoteizmus
 16. Ré isten
 17. Ozirisz, Ízisz
 18. mumifikálás
 19. akhájok, iónok, dórok, aiolok
 20. Mükéne
 21. polisz
 22. démosz
 23. helóták
 24. hoplita
 25. peroikoszok
 26. geruszia
 27. ephoroszok
 28. krüpteia
 29. ekklészia
 30. arkhónok
 31. areioszpagosz
 32. bulé
 33. héliaia
 34. sztratégosz
 35. Drakón
 36. Szolón
 37. timokrácia
 38. phülé
 39. türannosz
 40. peiszisztrátosz
 41. Kleiszthenész
 42. cserépszavazás
 43. metoikosz
 44. közvetlen demokrácia
 45. Periklész
 46. I. Dareiosz
 47. Xerxész
 48. Miltiadész
 49. falanx
 50. Themisztoklész
 51. triérész
 52. Ariszteidész
 53. thermopülai szoros
 54. déloszi szövetség
 55. kalliaszi béke
 56. peloponnészoszi háború
 57. II. Philipposz
 58. Nagy Sándor
 59. hellenisztikus államok
 60. hellenizmus

 

Szükséges tankönyvek [19]

A 2015/2016 -os tanévre tervezett tankönyvek (LINK: ITT)

/Harmat Árpád Péter/

 

1.) Szakiskolai képzéshez: Csorba F. László, Dr. Hunya Márta, Kerber Zoltán Kerberné Varga Anna, Kerpen Gábor, Mayer József, Singer Szakiskolai közismereti kísérleti tankönyv 9-10. évfolyam. Első kötet. /FI-511010901/

9_99tk_szakmunkas.jpg

2.) Érettségiző képzéshez (4 éves), a kilencedikesek számára: Száray Miklós Történelem 9. a négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák számára /NT-17142/

9_99tk_9es.jpg

3.) Érettségiző képzéshez (4 éves), a 10-esek számára: Száray Miklós Történelem 10. a négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák számára /NT-17242/

9_99tk_10es.jpg

4.) Érettségiző képzéshez (4 éves), a 11-esek számára: Ujvári Pál Történelem a 11. évfolyam számára /MK-2915-5/

9_99tk_11es.jpg

5.) Érettségiző képzéshez (4 éves), a 12-esek számára: Bihari Péter - Doba Dóra Történelem a 12. évfolyam számára /MK-2914-7/

9_99tk_12es.jpg

6.) Három éves érettségiző képzésben a 9a és 10l osztályok számára Csuszó Sándor, Kozma Géza, Lovrity Andrea: Történelemkönyve szükséges Kiadó: Mozaik, Budapest, 2013. Jó könyvnek tartom, könnyen tanulható belőle az anyag. Tele van szemléltető ábrákkal, térképekkel és rajzokkal. Összesen 67 leckét tartalmaz az őskortól a középkor legvégéig (1492) Mátyást még tartalmazza. /MS-267OU/

torikonyv_9.jpg

 

 

Tananyagfelosztás [18]

A 9-es tananyag:

 • Őskor és az ókori kelet
 • Az ókori görögök
 • Az ókori Róma
 • -------------------------------------
 • Kora-középkori Európa
 • Magyar őstörténettől Mátyásig

A 10-es tananyag:

 • Kora-újkor, felfedezések, reformáció, Habsburgok
 • Angol polgárháború, francia abszolutizmus, oszmánok
 • Magyar állam: három részre szakadás, Bocskai, Erdély, török kiűzése, Rákóczi
 • -----------------------------------------------------------
 • Felvilágosodás, francia forradalom, Napóleon
 • Ipari forradalom és az 1800-as évek Európája
 • A reformkor és az 1848/49-es forradalom

A11-es tananyag:

 • Nemzetállamok kora: Krími háború, Német-olasz egység, USA polg.h., gyarmatosítás, szövetségi rendszerek
 • A dualizmus kora
 • ---------------------------------------------
 • Az első világháború és következményei, forradalmak, Trianon, Horthy-kor kezdete
 • Tömegek kora, New Deal, társadalom Magyarországon
 • Az Európán kívüli világ
 • Diktatúrák Európában: Hitler, Mussolini, Sztálin
 • Az 1920-as és 1930 -as évek Magyarországa: Bethlen, Gömbös, Darányi, Imrédy, Teleki

A 12-es tananyag

 • A második világháború és következményei, Holokauszt, Mo a háborúban
 • A hidegháború kora
 • Az 1956-os forradalaom és szabadságharc
 • Az Európán kívüli világ
 • Az európai egység
 • Rendszerváltás Magyarországon
 • Társadalomismeret